ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384; (Α’ ΜΕΡΟΣ)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο του: κ. Αντωνίου Σαλευρή*

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 μέσω της Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθμ. Φ.7.5/1816/88/2004 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β`/470/05-03-2004 είναι το Πρότυπο το οποίο ισχύει για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Το ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί το Πρότυπο για την μελέτη, την κατασκευή, τις αλλαγές, τις προσθήκες και τους ελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
Έχουμε σκεφτεί όμως πόσο επίκαιρο είναι αυτό το Πρότυπο το οποίο εφαρμόζουμε με βάση τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή πόσο επίκαιρα είναι τα Πρότυπα τα οποία αναφέρει μέσα στα κείμενά του.
Όσα διαβάσετε στην πορεία του άρθρου ξεκίνησαν με την αναζήτησή μου σε σχέση με το αν ισχύει από πλευράς προτύπων η μέθοδος μέτρησης αντίστασης γείωσης με διπλή αμπεροτσιμπίδα στην Ελλάδα (ή όπως αναφέρεται βάση προτύπων ως «Μέθοδος μέτρησης αντίστασης βρόχου γείωσης με αμπεροτσιμπίδες»). Η αναζήτηση αυτή με έφερε αντιμέτωπο με το ερώτημα αν ισχύουν τα έγγραφα εναρμόνισης HD 384 στα οποία είναι δομημένο το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 όχι βάση νομοθεσίας το οποίο κρίνεται αδιαμφισβήτητο (βάση του ΦΕΚ/Β’/470/05-03-2004 και του ΦΕΚ/Β`/57/24-01-2007), αλλά βάση των ισχυόντων προτύπων – εγγράφων εναρμόνισης κατά IEC, CENELEC και ΕΛΟΤ.
Η αναζήτηση ξεκίνησε από το ότι το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6 με τίτλο «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης  - Μέρος 6: Έλεγχος προς επαλήθευση» το οποίο ισχύει από τις 22 Φεβρουαρίου 2007 (αναρτημένο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ το οποίο διατίθεται προς πώληση) αντικαθιστά το HD 384.06.61 S2:2003 το οποίο αποτελεί έγγραφο εναρμόνισης σε σχέση με το Μέρος 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384  2η Έκδοση (Μέρος 6: Έλεγχος των εγκαταστάσεων), το οποίο βρίσκεται σε ισχύ βάση των παραπάνω ΦΕΚ και Υπουργικής Απόφασης.

 «Μέτρηση της αντίστασης του βρόχου γείωσης με αμπεροτσιμπίδες»

Η μέθοδος αυτή ισχύει μέσω του Προτύπου του ΕΛΟΤ (και μόνο του προτύπου) με κωδικό ΕΛΟΤ HD 60364-6 και τίτλο «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης  - Μέρος 6: Έλεγχος προς επαλήθευση» το οποίο ισχύει από τις 22 Φεβρουαρίου 2007.
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6 είναι Ελληνικό Πρότυπο γιατί σύμφωνα με τον Εθνικό Πρόλογο που έχει στην σελίδα πίσω από το εξώφυλλό του αναφέρει συγκεκριμένα στο σχήμα 1 που ακολουθεί:
Το παρόν Πρότυπο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου HD 60364-6:2007 και αντικαθιστά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.06.61 S2:2003.
Η μέθοδος που τιτλοδοτείται στην αγορά «Μέτρηση γείωσης με διπλή αμπεροτσιμπίδα» αφορά την μέθοδο μέτρησης Β3 (σελ. 25) του Προτύπου ΕΛΟΤ HD60364-6 με τίτλο «Μέτρηση της αντίστασης του βρόχου γείωσης με σφικτήρες ρεύματος» (όπου σφιγκτήρες ρεύματος = αμπεροτσιμπίδες). Η μέθοδος αυτή αποτελεί μέρος του Παραρτήματος Β και αναφέρεται ως μέθοδος μέτρησης μαζί με τον «Βρόχο Σφάλματος» στο άρθρο «3.3.6.2. Μέτρηση της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης» (σελ. 13). Μέθοδος η οποία ενδείκνυται εκεί  όπου  η  τοποθεσία  της  εγκατάστασης  (π.χ.  σε  πόλεις)  είναι  τέτοια  ώστε  δεν  είναι  δυνατό  στην πράξη να παρέχονται τα δύο βοηθητικά ηλεκτρόδια γείωσης, εντός διασυνδεδεμένου δικτύου ΤΝ αλλά και σε διασυνδεδεμένο δίκτυο ΤΤ (αφού γίνει προσωρινή ουδετέρωση), σχήμα 3.

Συμπέρασμα:

Η μέθοδος «Μέτρηση της αντίστασης του βρόχου γείωσης με σφικτήρες ρεύματος» (ή αμπεροτσιμπίδες) καλύπτεται ως μέρος του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 60364-6 «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης  -  Μέρος 6: Έλεγχος προς επαλήθευση» το οποίο ισχύει από τις 22 Φεβρουαρίου 2007.

Ισχύς του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384

Ελέγχοντας το πόσο επίκαιρο είναι το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ας ξεκινήσουμε απλά από τον πρόλογό του όπως αυτό υπάρχει στην 2η έκδοση του Προτύπου (σχήμα 4):

 

Σχόλιο:

 

Από το πρώτο κομμάτι του προλόγου του Προτύπου συμπεραίνουμε ότι αυτό (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) σαν κείμενο βασίζεται στα έγγραφα εναρμόνισης της CENELEC (Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) στη σειρά HD 384 Έχουν επίσης ληφθεί υπόψη τα αντίστοιχα Πρότυπα της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) που αποτελούν τη σειρά IEC 60364.
Στην παρούσα έκδοση έχουν γίνει και κάποιες συμπληρώσεις - διορθώσεις  όπως επίσης και ορθογραφικές διορθώσεις. Ισχύουν όμως κατά CENELEC τα έγγραφα εναρμόνισης στη σειρά HD 384;
Ο πρόλογος συνεχίζει με:

Τα Έγγραφα Εναρμόνισης που έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα έκδοση έχουν ως εξής:

 

Αναφορά Εγγράφων Εναρμόνισης της CENELEC

Μέρος του ΕΛΟΤ HD 384

HD 384.1 S1:1979 - Πεδίο εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ 1

HD 384.2 S1:1986 + A1:1992 - Ορισμοί

ΜΕΡΟΣ 2

HD 384.3:1995 - Προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων

ΜΕΡΟΣ 3

HD 384.4.41 S2:1996 - Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας

ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 41

HD 384.4.42:1985+Α1:1992+Α2:1994 - Προστασία έναντι θερμικών επιδράσεων

ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 42

HD 384.4.43:1980 - Προστασία έναντι υπερεντάσεων

ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 43

HD 384.4.45:1989 - Προστασία έναντι μειώσεων της τάσης

ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 45

HD 384.4.46:1987+Α1:1993 - Απομόνωση και διακοπή

ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 46

HD 384.4.47:1995 - Εφαρμογή των μέτρων προστασίας

ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 47

HD 384.4.473:1980- Μέτρα προστασίας έναντι υπερεντάσεων

ΜΕΡΟΣ 4-Τµήµα 473

HD 384.5.51:1996 - Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού

ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 51

HD 384.5.52:1995 - Ηλεκτρικές γραμμές

ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 52

HD 384.5.523:1991 - Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα

ΜΕΡΟΣ 5-Τµήµα 523

HD 384.5.537:1998 - Διατάξεις απομόνωσης και διακοπής

ΜΕΡΟΣ 5-Τµήµα 537

HD 384.5.54:1988 - Γειώσεις και αγωγοί προστασίας

ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 54

HD 384.5.551:1997 - Υπόλοιπος εξοπλισμός - Μονάδες ιδιοπαραγωγής χαμηλής τάσης

ΜΕΡΟΣ 5-Τµήµα 551

HD 384.5.56:1985 - Τροφοδοτήσεις για συστήματα ασφαλείας

ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 56

HD 384.6.61 S2:2003 - Αρχικός έλεγχος

ΜΕΡΟΣ 6-Κεφάλαιο 61

HD 384.7.702:1991 - Κολυμβητικές δεξαμενές

ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 702

HD 384.7.703:1991 - Σάουνες

ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 703

HD 384.7.704:2000 - Εργοτάξια

ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 704

HD 384.7.705:1991 - Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 705

HD 384.7.706:1991 - Χώροι περιορισμένων διαστάσεων µε αγώγιμα τοιχώματα

ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 706

HD 384.7.708:1992 - Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπιγκ) και τροχόσπιτα

ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 708

HD 384.7.711:2003 - Εκθέσεις, θεάματα και περίπτερα

ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 711

 

 

Σχόλιο:


Το δεύτερο αυτό κομμάτι του Προτύπου παρουσιάζει τον κωδικό εγγράφων εναρμόνισης της CENELEC και σε ποιο μέρος του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 αντιστοιχούν.
Κάνοντας μία έρευνα στην βιβλιοθήκη της CENELEC βλέπω ότι τα περισσότερα (εκτός τριών -3-) κείμενα του ΕΛΟΤ HD 384 έχουν αντικατασταθεί από την σειρά εγγράφων CENELEC HD 60364.
Η αναζήτηση έγινε μέσω ιστοσελίδας και ενδεικτικά παραθέτω στο σχήμα 5 το πρώτο αποτέλεσμα.
Συνεχίζοντας την αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ για το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 εμφανίζεται η οθόνη του σχήματος 6 όπου με κόκκινο εμφανίζονται τα έγγραφα που έχουν αποσυρθεί.
Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παραθέτω αναλυτικά όλον τον πίνακα (βάση της ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΕΛΟΤ) των μερών του ΕΛΟΤ HD 384 που ισχύουν και μη (με κόκκινα γράμματα όσα έχουν αποσυρθεί).

Πίνακας 1. ΕΛΟΤ HD 384 τι ισχύει και τι όχι

 

Αριθμός Εγγράφου

Κωδικός Εγγράφου

Τίτλος

Ημερομηνία Έκδοσης

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.708 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7 : Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 708 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε χώρους στάθμευσης τροχόσπιτων και σε τροχόσπιτα 

1995-01-30 

384

ΕΛΟΤ EN 384  

Δομική ξυλεία - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων και της πυκνότητας 

1995-09-12 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.42 S1+A1+A2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 42: Προστασία από θερμικές επιδράσεις 

1998-03-30 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.43 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 43: Προστασία έναντι υπερεντάσεων 

1998-03-30 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.45 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 45: Προστασία από μείωση της τάσης 

1998-03-30 

384

ΕΛΟΤ HD 384.05.51 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 51: Κοινοί κανόνες 

1999-11-11 

384

ΕΛΟΤ HD 384.05.54 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 54: Γειώσεις και αγωγοί προστασίας 

1999-11-11 

384

ΕΛΟΤ HD 384.05.56 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 56: Τροφοδοτήσεις για συστήματα ασφαλείας 

1999-11-11 

384

ΕΛΟΤ HD 384.05.523 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5 : Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού Κεφάλαιο 52 : Ηλεκτρικές γραμμές - Τμήμα 523 : Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος 

1999-11-11 

384

ΕΛΟΤ HD 384.05.551 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5 : Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 55 : Διάφοροι εξοπλισμοί - Τμήμα 551:Συστήματα γεννητριών χαμηλής τάσης 

1999-11-11 

384

ΕΛΟΤ HD 384.02 S1  

Διεθνές Ηλεκτροτεχνικό Λεξιλόγιο (IEV) - Κεφάλαιο 826: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 

2000-09-15 

384

ΕΛΟΤ HD 384.03 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 3: Προσδιορισμός γενικών χαρακτηριστικών 

2000-09-15 

384

ΕΛΟΤ HD 384.05.52 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Κεφάλαιο 52: Ηλεκτρικές γραμμές 

1995-12-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.473  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 47: Εφαρμογή των μέτρων προστασίας - Τμήμα 473: Προστασία από υπερεντάσεις 

2000-09-15 

384

ΕΛΟΤ HD 384  

Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

2002-12-12 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.443 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για την ασφάλεια - Κεφάλαιο 44: Προστασία από υπερτάσεις Τμήμα 443: Προστασία από υπερτάσεις που προέρχονται από ατμοσφαιρικές επιδράσεις ή οφειλόμενες σε χειρισμούς. 

2001-05-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.704 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους- Τμήμα 704: Εγκαταστάσεις εργοταξίων 

2001-05-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.02 S2  

Διεθνές ηλεκτροτεχνικό λεξικό - Κεφάλαιο 826: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 

2001-08-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.46 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για την ασφάλεια - Κεφάλαιο 46: Απομόνωση και ζεύξη 

2002-03-28 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.43 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 43: Προστασία έναντι υπερεντάσεων 

2002-03-28 

384

ΕΛΟΤ HD 384.01 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 1: Πεδίο εφαρμογής, αντικείμενο και θεμελιώδεις αρχές 

2002-06-28 

384

ΕΛΟΤ HD 384.05.523 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και τοποθέτηση ηλεκτρικού εξοπλισμού - Τμήμα 523: Ικανότητες μεταφοράς ρεύματος σε συστήματα καλωδίωσης 

2002-06-28 

384

ΕΛΟΤ HD 384.06.61 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 6-61:Έλεγχος προς επαλήθευση - Αρχικός έλεγχος προς επαλήθευση 

2003-09-30 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.711 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-711: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις και χώρους - Εκθέσεις, θεάματα και περίπτερα 

2003-09-30 

384

ΕΛΟΤ HD 384 Ε2  

Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

2004-03-04 

384

ΕΛΟΤ EN 384 E2  

Δομική ξυλεία - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων και πυκνότητας 

2004-04-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.41 S2/A1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 41: Προστασία από ηλεκτροπληξία 

2003-09-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.41 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 41: Προστασία από ηλεκτροπληξία 

1996-11-29 

384

ΕΛΟΤ HD 384.05.52 S1/A1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Κεφάλαιο 52: Ηλεκτρικές γραμμές 

1998-12-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.42 S1/A1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 42: Προστασία από θερμικές επιδράσεις 

1992-12-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.42 S1/A2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 42: Προστασία από θερμικές επιδράσεις 

1994-08-12 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.708 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7 : Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 708 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε χώρους στάθμευσης τροχόσπιτων 

2005-07-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.754 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7 : Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 754 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε τροχόσπιτα και σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 

2005-07-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.442 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για την ασφάλεια - Κεφάλαιο 44: Προστασία από υπερτάσεις - Τμήμα 442: Προστασία εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης έναντι σφαλμάτων μεταξύ συστημάτων υψηλής τάσης και γης 

1997-12-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.47 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για την ασφάλεια - Κεφάλαιο 47: Εφαρμογή μέτρων προστασίας για ασφάλεια - Τμήμα 470: Γενικά - Τμήμα 471:Μέτρα για προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας 

1996-07-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.482 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 48: Επιλογή μέτρων προστασίας σε συνάρτηση με τις εξωτερικές επιδράσεις - Τμήμα 482: Προστασία από πυρκαγιά σε χώρους ειδικού κινδύνου 

1997-09-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.05.537 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και τοποθέτηση ηλεκτρικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 53:Συσκευές διακοπής και ελέγχου - Τμήμα 537:Διατάξεις για απομόνωση και ζεύξη 

1999-10-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.702 S2  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 702: Κολυμβητικές δεξαμενές και άλλες δεξαμενές 

2003-06-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.703 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 703: Χώροι που περιέχουν θερμαντήρες σάουνας θερμού αέρα 

1991-11-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.705 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 705: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γεωργικών και φυτοκομικών κτιρίων 

1991-11-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.706 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 706: Αγώγιμοι χώροι περιορισμένων διαστάσεων 

1991-11-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.714 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 714: Εγκαταστάσεις φωτισμού εξωτερικού χώρου 

2000-05-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.753 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 753: Συστήματα θέρμανσης δαπέδου και οροφής 

2003-05-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.473 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 47: Εφαρμογή των μέτρων προστασίας για ασφάλεια - Τμήμα 473: Μέτρα προστασίας από υπερεντάσεις 

1981-10-01 

384

ΕΛΟΤ HD 384.07.702 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 702: Κολυμβητικές δεξαμενές 

1991-05-17 

384

ΕΛΟΤ HD 384.04.42 S1  

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 42: Προστασία από θερμικές επιδράσεις 

1987-10-01 

384

ΕΛΟΤ EN 384 E3  

Δομική ξυλεία - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων και πυκνότητας 

2011-11-22 

Σύνολο

47 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα βάση ΕΛΟΤ από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ισχύουν μόνο 11 έγγραφα από τα 47.
Το παράδοξο είναι ότι στον παραπάνω πίνακα 1 βρίσκεται σε ισχύ όλο το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η έκδοση (έχω χρησιμοποιήσει έντονα γράμματα για να ξεχωρίζει) όπως το γνωρίζουμε, παρόλο που ένα μεγάλο μέρος αυτού του κειμένου έχει αποσυρθεί!
Εφόσον το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ισχύει μέσω υπουργικής απόφασης είναι λογικό το να υπάρχει και να πωλείται ολόκληρο ως κείμενο από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ.
Στην ιστοσελίδα τη CENELEC αν αναζητήσουμε το Πρότυπο HD 60364, που εμφανίζεται ως αντικαταστάτης του ΗD 384, μπορούμε να δούμε τα Πρότυπα τα οποία ισχύουν στην σειρά Προτύπου HD 60364.

 

*Ο κ. Σαλευρής Αντώνιος,  είναι Διπλ. Ηλεκτρονικός Μηχανικός BSc, Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. καθώς και Πτυχ. Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Η μελέτη φωτισμού ορίζεται σαν άρτιος χειρισμός του φωτός αισθητικά και τεχνικά. Ο μελετητής φωτισμού εργάζεται σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον κύρι...

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης σε κρουστικά ρεύματα (λόγω κεραυνών ή χειρισμών) είναι καθοριστική για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας....

ΔΟΚΙΜEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡHΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚHΣ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και ...

Κλείσιμο [X]