ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ 13% Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η αύξηση των φαινομένων εγκληματικότητας και του γενικότερου αισθήματος ανασφάλειας που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, συνετέλεσαν αποφασιστικά στην αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του κλάδου. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για υπηρεσίες φύλαξης προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (49% το 2011) και ακολουθεί ο δημόσιος (40%). Σύμφωνα με την τελευταία κλαδική μελέτη της Icap που διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2012, η αξία της συνολικής εγχώριας αγοράς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας διαμορφώθηκε σε 474,5 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση 5,7% σε σχέση με το 2010. Η μείωση εκτιμάται ότι συνεχίζεται με εντονότερο ρυθμό το 2012 (πτώση 7,2% σε σχέση με το 2011).

Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων) κατείχαν μερίδιο 20,4% ή 97 εκατ. ευρώ, από την άποψη της αξίας τους.  Όσον αφορά την εγχώρια αγορά ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (από τις εταιρείες που ασχολούνται μόνο με την εισαγωγή και εμπορία αυτών), η μελέτη εκτιμά ότι κινείται στα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 13% σε σχέση με το 2010. Για το 2012, η μείωση της εν λόγω αγοράς υπολογίζεται σε 5% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Για το 2013, η συνολική αγορά υπηρεσιών ασφαλείας προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά 5% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις πωλήσεις των υπηρεσιών φύλαξης να υποχωρούν περισσότερο (μείωση ποσοστού 6%-7%). Πτώση της τάξης του 2%-3% εκτιμάται ότι θα καταγράψει η αξία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας από επιχειρήσεις που ασκούν μόνο εμπορική δραστηριότητα (εισαγωγή, εμπορία, τοποθέτηση, συντήρηση).

Προμηθευτές

Κατά την προηγούμενη δεκαετία, ο κλάδος των υπηρεσιών ασφαλείας, στο σύνολό του, παρουσίαζε συνεχή ανάπτυξη. Ωστόσο, η δυναμική αυτή την τελευταία τριετία έχει σαφώς περιοριστεί, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

Η αναστολή υλοποίησης μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων (περικοπές επενδύσεων κ.λπ.) και ο περιορισμός του προϋπολογισμού για υπηρεσίες ασφαλείας από ιδιωτικές επιχειρήσεις, οδήγησαν αφενός σε πτώση της ζήτησης για υπηρεσίες και συστήματα ασφαλείας και αφετέρου σε αξιόλογες εκπτώσεις ή μείωση των τιμών πώλησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Ως εκ τούτου, το συνολικό μέγεθος της αγοράς τόσο των υπηρεσιών ασφαλείας (σε αξία) όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας παρουσίασε πτωτική πορεία την τελευταία διετία.

Κύριοι προμηθευτές των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, είναι οι επιχειρήσεις προμήθειας πάγιου εξοπλισμού (στολές, ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, κ.λπ.) και μεταφορικών μέσων (κεντρικοί αντιπρόσωποι - εισαγωγείς αυτοκινήτων, εταιρείες  χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων). Βεβαίως, οι μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας τυγχάνουν διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής, λόγω του ύψους των παραγγελιών και αγορών που πραγματοποιούν, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν έχουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη.

Σχετικά με τις εγχώριες εισαγωγικές εταιρείες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, η διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των προμηθευτών τους εξαρτάται άμεσα από τη θέση που κατέχουν στην ελληνική αγορά, το ύψος των παραγγελιών που πραγματοποιούν, καθώς και από την αποκλειστικότητα των εισαγωγών από τους εκάστοτε οίκους του εξωτερικού.

Ανταγωνισμός

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, αυτός εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ομοιογένεια των προϊόντων που διαθέτουν. Όπως επισημαίνεται στην κλαδική μελέτη της Icap, ο ανταγωνισμός οξύνεται από το γεγονός ότι η αγορά και η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας πραγματοποιείται συχνά και από επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που εντάσσονται σε άλλα -μη εξειδικευμένα σε συστήματα ασφαλείας- δίκτυα διανομής εξοπλισμού (π.χ. μέσω του δικτύου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού). Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις παρακάμπτεται η σχετική νομοθεσία (π.χ. σχετικά με τις άδειες εγκατάστασης) και δεν εφαρμόζονται οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Επιπλέον, η διάθεση στην αγορά αρκετών μη πιστοποιημένων και αμφιβόλου ποιότητας συστημάτων ασφαλείας «no name», τα οποία προέρχονται συνήθως από τρίτες χώρες (π.χ. Κίνα κ.ά.) ασκεί έντονες πιέσεις στους «επίσημους» εισαγωγείς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται περαιτέρω ο ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο κλάδο.

Mε βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό που παρουσιάστηκε για 24 εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία τη διετία 2010- 2011, στον κλάδο εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος εμφάνισε μείωση 2,4% το 2011 σε σχέση με το 2010. Αντίθετα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 10,8% την ίδια περίοδο.

Οι πωλήσεις των 24 εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 13,3% το 2011/10. Το συνολικό μικτό κέρδος μειώθηκε με μικρότερο ρυθμό (-9,2%). Πτώση, την ίδια περίοδο, παρουσίασαν και τα λειτουργικά αποτελέσματα (-11,6%). Τελικά, τα κέρδη (προ φόρου) μειώθηκαν κατά 13% το 2011/10 και τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 8,8%.

Σύμφωνα με το δείκτη Πιστωτικής Διαβάθμισης – ICAP CREDIT RATING, σε δείγμα 39 επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (οι οποίες περιλαμβάνονται στη μελέτη), παρατηρείται μια σαφής τάση μετατόπισης (το 2012 σε σχέση με το 2011) αξιόλογου αριθμού εταιρειών από τη ζώνη χαμηλού πιστωτικού κινδύνου, στις αντίστοιχες μέσου και υψηλού πιστωτικού κινδύνου. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος κατατάσσεται το 2012 στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου σε ποσοστό 66,7% (από 33,3% το 2011) Ακολουθεί η ζώνη Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου, στην οποία κατατάσσεται το 20,5% του δείγματος για το 2012 (έναντι καμιάς εταιρείας το 2011).

Όσον αφορά την αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας από επιχειρήσεις που ασκούν μόνο εμπορική δραστηριότητα (εισαγωγή, εμπορία, τοποθέτηση, συντήρηση), παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή (στο σύνολό της) μάλλον θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία το 2013/12, με μικρότερο ωστόσο ρυθμό μείωσης (της τάξης του 2%-3%) σε σύγκριση με το 2012/11. Όπως έχει αναφερθεί, η σημαντική αύξηση της εγκληματικότητας δημιουργεί θετικές προοπτικές για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων της συγκεκριμένης αγοράς (π.χ. συστήματα συναγερμών κλπ.).

Προοπτικές

Το δυνατό σημείο το οποίο καλούνται να αξιοποιήσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας, αφορά τη διάθεση στην αγορά υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (π.χ. με χρήση «έξυπνων» λογισμικών κλπ.) από τους «επίσημους» διανομείς, που θα ενισχύσει την «εμπιστοσύνη» των αγοραστών-χρηστών.

Από την άλλη, σημαντικές ευκαιρίες μπορεί να προσφέρει αφενός η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ασφαλείας, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες που προκύπτουν σε εταιρείες και ιδιώτες, αφετέρου η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία προσδίδει συνεχώς νέες δυνατότητες στα συστήματα ασφαλείας (σε στενή «συνεργασία» με την πληροφορική), γεγονός που επιδρά θετικά στην ενίσχυση της ζήτησής τους.

Η «κυοφορούμενη» αποκρατικοποίηση των ελληνικών αερολιμένων, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται να εξοπλισθούν με νέου τύπου συστήματα ασφαλείας, αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις τον κλάδο ενώ επιπλέον ζητούμενο είναι η εξωστρέφεια και η διείσδυση, σε νέες γεωγραφικές αγορές, των επιχειρήσεων διάθεσης συστημάτων ασφαλείας.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΞΕΚΙΝΆΕΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ «UPATRAS IQ» ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΒ ΚΑΙ ΣΕΒΠΕΔΕ

Σε μια εποχή, που ένα από τα κρίσιμα ζητούμενα για την αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα είναι η διασύνδεσή της με την έρευνα, το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινά το πρόγραμμα βιομηχανικών διδ...

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε: UNBOXING VIDEO: DRAYTEK VIGORAP 802 & VIGORAP 918R SERIES

Η LEXIS Πληροφορική Α.Ε., παρουσιάζει το unboxing video των λύσεων ασύρματης δικτύωσης, VigorAP 802 και VigorAP 918R....

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BSI ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική βιομηχανία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, με εξαγωγές σε περισσότερες από 72 χώρες, έχοντας ως κύριο στόχο της την συνεχή βελτίωση των προϊ...

Κλείσιμο [X]