ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Άρθρο του κ. Νισσήμ Μπενμαγιώρ*

Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και την παροχή προστασίας για τα κτίρια και το υλικό περιεχόμενό τους. Αμέτρητες ζωές σώζονται και η επίπτωση στην οικονομία ανέρχεται σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς και οι επακόλουθες ενέργειες πυρόσβεσης έχουν πολύ ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Με τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού ασχολούνται κατασκευαστές εξαρτημάτων και συστημάτων, μηχανικοί, νομικοί,  νομοθέτες, σύμβουλοι ασφάλειας, εγκαταστάτες, εργαστήρια δοκιμών και οργανισμοί πιστοποίησης. Είναι επομένως ένας τομέας εξόχου τεχνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Τυποποίηση με CEN και ISO

Η τυποποίηση των συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού αναπτύσσεται στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Οι Οργανισμοί τυποποίησης ασχολούνται με την κατάρτιση προτύπων, εναρμονισμένων όπου είναι αναγκαίο, που καλύπτουν τις μεθόδους μέτρησης και απαιτήσεις για εξαρτήματα, συναρμολόγηση εξαρτημάτων σε συστήματα, σχεδιασμό, εγκατάσταση, παραλαβή, χρήση και συντήρηση συστημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό των κτιρίων, σύνδεση με άλλα συστήματα πυρανίχνευσης και ανάπτυξη της τεχνολογίας πυρανίχνευσης.

Ειδικότερα, η CEN καταρτίζει τέτοια πρότυπα για την ικανοποίηση των ουσιωδών απαιτήσεων που αφορούν την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς που εντάσσονται στην Οδηγία Δομικών Προϊόντων 89/106/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή έχει αντικατασταθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) Δομικών Προϊόντων 305/2001 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 88, 4-4-2011) που ισχύει πλήρως από την 1η Ιουλίου 2013.

Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) έχει καταρτίσει το πρότυπο ΕΝ 50130-4 που αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα των   συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού σε εφαρμογή της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ.

 

Εναρμονισμένα Πρότυπα

«Εναρμονισμένα πρότυπα» είναι τα πρότυπα που εγκρίνουν οι διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) – κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συμμόρφωση των προϊόντων με τα εναρμονισμένα πρότυπα, αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης αυτών με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τεκμαίρεται ότι το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Οδηγίας εφόσον συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα Πρότυπα. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι τίτλοι και τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών), καθώς και άλλες συναφείς Οδηγίες που αφορούν τα χημικά, την προστασία καταναλωτών και εργαζομένων, την ενεργειακή απόδοση, το ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, μηχανολογικό εξοπλισμό κ.λπ.

Τα δημοσιευμένα Πρότυπα στην τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής (28-6-2013) τα οποία εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, είναι τα εξής:  

¾EN 54-2:1997+Α1:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 2: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης για τον εξοπλισμό ελέγχου και ενδείξεων για χρήση σε συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού εγκατεστημένα σε κτίρια.

¾EN 54-3:2001+A2:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης ηχητικών διατάξεων συναγερμού σε μία σταθερή εγκατάσταση. Προδιαγράφονται δύο τύποι περιβάλλοντος, ο τύπος Α, που εφαρμόζεται σε χρήση εσωτερικού χώρου και ο τύπος Β για χρήση εξωτερικού χώρου. 

¾EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής, και τα κριτήρια απόδοσης εξοπλισμού ηλεκτρικής τροφοδοσίας συστημάτων εγκατεστημένων σε κτίρια. Μεταξύ των άλλων, προδιαγράφονται απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

¾EN 54-5:2000+A1:2002 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 5: Ανιχνευτές θερμότητας - Σημειακοί ανιχνευτές

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης σημειακών ανιχνευτών που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κτιρίων. Για άλλους τύπους ανιχνευτών,  το Πρότυπο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για καθοδήγηση. 

¾EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 7: Ανιχνευτές καπνού - Σημειακοί ανιχνευτές με χρήση σκεδασμένου φωτός, άμεσα διαδιδόμενου ή ιονισμού

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης σημειακών ανιχνευτών που λειτουργούν με τη χρήση σκεδασμένου φωτός, άμεσα διαδιδόμενου φωτός ή ιονισμού, που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κτιρίων. Για άλλους τύπους ανιχνευτών, ή ανιχνευτών που λειτουργούν με διαφορετική αρχή λειτουργίας, ή ανιχνευτών με ειδικά χαρακτηριστικά το Πρότυπο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για καθοδήγηση. 

¾EN 54-10:2002+Α1:2005 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας - Σημειακοί ανιχνευτές

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης σημειακών ανιχνευτών φλόγας που λειτουργούν χρησιμοποιώντας την ακτινοβολία της φλόγας. 

¾EN 54-11:2001+Α1:2005 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκινητές συναγερμού χειρός

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής εκκινητών συναγερμού με το χέρι, συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού στο εσωτερικό και το εξωτερικό των κτιρίων. Λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακρίνονται οι εκκινητές σε τύπου Α (άμεσης λειτουργίας) και Β (έμμεσης λειτουργίας) και καλύπτει αυτούς που είναι απλοί μηχανικοί διακόπτες, αυτούς που είναι εξοπλισμένοι με απλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και αυτούς που περιέχουν ενεργά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συνεργάζονται με τους πίνακες ελέγχου για τη σηματοδοσία και τον προσδιορισμό μιας διεύθυνσης ή τοποθεσίας. 

¾EN 54-12:2002 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 12: Ανιχνευτές καπνού - Γραμμικοί ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης γραμμικών ανιχνευτών καπνού που χρησιμοποιούν την απόσβεση ή και τις αλλαγές εξασθένησης μιας οπτικής δέσμης, για τη χρήση σε συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς εγκατεστημένων σε κτίρια. 

¾EN 54-16:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Εξαρτήματα για φωνητικά συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς - Μέρος 16: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων φωνητικού συναγερμού

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης εξοπλισμού ελέγχου και ενδείξεων φωνητικού συναγερμού όπου το σήμα συναγερμού έχει τη μορφή ακουστικών τόνων ή φωνητικών μηνυμάτων ή και των δύο.

¾EN 54-17:2005+AC:2007 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 17: Συσκευές απομόνωσης βραχυκύκλωσης

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης συσκευών απομόνωσης βραχυκύκλωσης, για χρήση σε συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού κτιρίων. Στο Πρότυπο δεν καλύπτονται διατάξεις απομόνωσης ή προστασίας που είναι ενσωματωμένα στον εξοπλισμό ελέγχου και ενδείξεων. 

¾EN 54-18:2005+AC:2007 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/ εξαγωγής (εισόδου/εξόδου)

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης διατάξεων εισόδου/εξόδου που είναι συνδεδεμένες στη διαδρομή τηλεπικοινωνιακής μετάδοσης ενός συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού, που χρησιμοποιείται για τη λήψη ή εκπομπή ηλεκτρικών σημάτων προς ή από τη διαδρομή μετάδοσης τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία του συστήματος. Ως μία διάταξη εισόδου/εξόδου μπορεί να είναι μία χωριστή διάταξη ή μία χωριστή λειτουργία μιας ενσωματωμένης διάταξης. 

¾EN 54-20:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης αναρροφητικών ανιχνευτών καπνού. 

¾EN 54-21:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 21: Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλμάτων

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης με τα οποία μπορεί να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του εξοπλισμού δρομολόγησης σημάτων συναγερμού ή εντοπισμού σφάλματος.

¾EN 54-23:2010 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού πυρκαγιάς - Οπτικοί συναγερμοί

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης διατάξεων οπτικού συναγερμού σε μία σταθερή εγκατάσταση που προορίζονται να σημάνουν με φωτεινή προειδοποίηση μια πυρκαγιά. Το Πρότυπο εφαρμόζεται σε διατάξεις όπως φάροι xenon ή περιστρεφόμενοι φάροι και εξαιρούνται διατάξεις που εκπέμπουν φώς κατά συνεχή τρόπο.

¾EN 54-24:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 24: Εξαρτήματα φωνητικών συστημάτων συναγερμού - Μεγάφωνα

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης μεγαφώνων για την εκπομπή προειδοποιήσεων πυρκαγιάς στους ενοίκους ενός κτιρίου. Καθορίζονται μεγάφωνα για δύο τύπους περιβάλλοντος: Τύπου Α που αντιστοιχεί σε χρήση εσωτερικού χώρου και τύπου Β, που αντιστοιχεί σε χρήση εξωτερικού χώρου. Το Πρότυπο δεν καλύπτει μεγάφωνα ειδικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα για χρήση σε επικίνδυνες εφαρμογές.

¾EN 54-25:2008+AC:2012 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια απόδοσης εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα εγκατεστημένα στο εσωτερικό και εξωτερικό κτιρίων, τα οποία χρησιμοποιούν ραδιοζεύξεις για τη μεταξύ τους επικοινωνία. Καθορίζει επίσης απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εξαρτημάτων με τις απαιτήσεις του Προτύπου. Όπου συνεργάζονται τα εξαρτήματα, τόσο με ενσύρματες ζεύξεις όσο και με ραδιοζεύξεις, εφαρμόζονται για τις ενσύρματες ζεύξεις τα αντίστοιχα μέρη του Προτύπου ΕΝ 54. Εντούτοις το Πρότυπο δεν καθορίζει απαιτήσεις για τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία. 

¾EN 14604:2005+AC:2008 Αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού

Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής, τα κριτήρια απόδοσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή ανιχνευτών καπνού που λειτουργούν με τη χρήση σκεδασμένου φωτός, άμεσα διαδιδόμενου φωτός ή ιονισμού, που προορίζονται για οικιακή ή παρόμοια εγκατάσταση. Για άλλους τύπους ανιχνευτών, ή ανιχνευτών που λειτουργούν με διαφορετική αρχή λειτουργίας, ή ανιχνευτών με ειδικά χαρακτηριστικά, το Πρότυπο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για καθοδήγηση. 

¾ΕΝ 50130-4: 2011 Συστήματα συναγερμού — Μέρος 4: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Πρότυπο οικογένειας προϊόντος: Απαιτήσεις ατρωσίας για συστατικά συστημάτων συναγερμού για φωτιά, εισβολή, ληστεία, CCTV, έλεγχο πρόσβασης και συστήματα συναγερμού

Το Πρότυπο αυτό που έχει καταρτιστεί από τη CENELEC καθορίζει τις απαιτήσεις ατρωσίας εξοπλισμού συστημάτων συναγερμού που χρησιμοποιούνται σε συστήματα εγκατεστημένα στο εσωτερικό και εξωτερικό κτιρίων στις συνθήκες ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που συναντιούνται σε οικιακό, εμπορικό, βιοτεχνικό και βιομηχανικό περιβάλλον. Τα συστήματα συναγερμού θα πρέπει να λειτουργούν ικανοποιητικά κάτω από τις συνθήκες διαταραχών που υπάρχουν στο δίκτυο χαμηλής τάσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 61000-2-2. 

Άλλα Πρότυπα

Εκτός από τα παραπάνω πρότυπα, η CEN έχει καταρτίσει και άλλα Πρότυπα τα οποία όμως δεν είναι εναρμονισμένα. Αυτά είναι:

¾ΕΝ 54-1: 2011 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 1: Εισαγωγή

Το μέρος αυτό του ΕΝ 54 περιέχει τους όρους και ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε όλη τη σειρά του προτύπου ΕΝ 54. Περιγράφει τις αρχές στις οποίες βασίζεται κάθε μέρος του προτύπου και καθορίζει τις λειτουργίες κάθε εξαρτήματος ενός συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού για τα κτίρια.

¾ΕΝ 54-13: 2005: Αξιολόγηση συμβατότητας εξαρτημάτων συστήματος

Το Πρότυπο αυτό αν και δεν μπορεί ως μη εναρμονισμένο να χρησιμοποιηθεί ως βάση σήμανσης CE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση συμβατότητας εξαρτημάτων τα οποία έχουν σήμανση CE με βάση άλλα Πρότυπα της σειράς EN 54.

 

Σήμανση CE

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των συστημάτων συναγερμού, πρέπει να ικανοποιούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις όλων των Οδηγιών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο προϊόν, όπως του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων, της Οδηγίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης (για την ηλεκτρική ασφάλεια) κ.λπ.

Η σήμανση CE που υποδηλώνει τη συμμόρφωση με όλες τις Οδηγίες τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω της φύσης του προϊόντος,η σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα.

Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο έγινε η αξιολόγηση του προϊόντος, το όνομα και την καταχωρισμένη διεύθυνση του κατασκευαστή ή το σήμα ταυτοποίησης που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ονόματος και της διεύθυνσης του κατασκευαστή εύκολα και με σαφήνεια, τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, τον αριθμό της δήλωσης απόδοσης, το επίπεδο ή την κλάση της δηλωθείσας απόδοσης, το στοιχείο αναφοράς της σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, κατά περίπτωση, και την προτεινόμενη χρήση.

Η σήμανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί το προϊόν στην αγορά. Προϊόντα χωρίς σήμανση CE δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς την συμμόρφωση των προϊόντων με τον τύπο του προϊόντος, με την εφαρμογή ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο.  

 

*Ο κ. Νισσήμ Μπενμαγιόρ είναι μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ, ενώ διετέλεσε διευθυντής Πιστοποίησης του υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Η μελέτη φωτισμού ορίζεται σαν άρτιος χειρισμός του φωτός αισθητικά και τεχνικά. Ο μελετητής φωτισμού εργάζεται σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον κύρι...

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης σε κρουστικά ρεύματα (λόγω κεραυνών ή χειρισμών) είναι καθοριστική για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας....

ΔΟΚΙΜEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡHΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚHΣ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και ...

Κλείσιμο [X]