ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED

Άρθρο του κ. Νισσήμ Μπενμαγιόρ

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, η τεχνολογία φωτισμού με πηγές LED γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής. Εντούτοις, αν και οι σημερινοί λαμπτήρες LED έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με τη μεγάλη φωτεινή απόδοση ανάλογα με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν, πρέπει να συνδυάζονται με ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που παρέχει σταθερό συνεχές ρεύμα, το οποίο δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές. Η καταστολή των ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών αναγκαστικά αυξάνει το συνολικό κόστος του προϊόντος και στο πνεύμα της οικονομίας δυστυχώς θεωρείται από πολλούς κατασκευαστές ως άχρηστη δαπάνη και παραγνωρίζεται η σημασία της.

Καθώς τα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες LED θα αποκτήσουν σταδιακά καθολική εφαρμογή λόγω των ιδιοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, είναι δυνατόν ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά να παρουσιάζουν μυστηριώδεις αστοχίες που απλά θα οφείλονται στις ηλεκτρονικές διαταραχές από τα φωτιστικά σώματα που δεν έχει ληφθεί μέριμνα να κατασταλούν και που επηρεάζουν το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον τους και οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον αυτό.  Ιδιαίτερα σοβαρή μπορεί να είναι η επίπτωση στις συσκευές που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, όπως συσκευές συναγερμού, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές κ.λπ.

Τα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες LED υπάγονται στην Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για το λόγο αυτό οι οικονομικοί παράγοντες, κυρίως οι εισαγωγείς στην Ελλάδα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις επιπτώσεις από τις νομικές διατάξεις εποπτείας της αγοράς. Η σήμανση CE που τίθεται επάνω στα προϊόντα πρέπει να βασίζεται σε επιτυχή έκθεση δοκιμής ως προς την Οδηγία αυτή και ορθή δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, προτού διατεθούν στην κοινοτική αγορά.

Συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Η συμμόρφωση των φωτιστικών σωμάτων LED με την Οδηγία 2004/108/ΕΚ επιδεικνύεται με την ικανοποίηση των προδιαγραφών του Προτύπου ΕΝ 55015 (EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009) και/ή ΕΝ 61000-3-2 για εκπομπή και ΕΝ 61547 για την ατρωσία όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν. Το Πρότυπο ΕΝ 55015 θέτει απαιτήσεις και για ανεξάρτητα τροφοδοτικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με φωτεινή πηγή LED.

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 55015, φωτεινές πηγές LED που δεν περιέχουν ενεργά ηλεκτρονικά στοιχεία θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Προτύπου χωρίς περαιτέρω δοκιμές. Όλες όμως οι υπόλοιπες πηγές LED και τα φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούν φωτεινές πηγές LED πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια των διαταραχών που προσδιορίζονται στο Πρότυπο

Εκστρατεία εποπτείας της αγοράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά φωτιστικά σώματα LED

Στα πλαίσια της εποπτείας της αγοράς, αποφασίστηκε το 2010 από τα μέλη της Επιτροπής Διοικητικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC ADCO) η διενέργεια εκστρατείας ελέγχου για φωτιστικά σώματα LED σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 18 χώρες συμμετείχαν στον έλεγχο, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απουσίασε από αυτή τη εκστρατεία ελέγχου παρά το γεγονός ότι συμμετείχε κατά το 2010 στην EMC ADCO και ήταν ενήμερο για την εκστρατεία ελέγχου.

Στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής εκστρατείας, επιλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν 166 προϊόντα. Τα συμπεράσματα της εκστρατείας ήταν τα εξής:

  • 54% των προϊόντων που λήφθηκαν από την αγορά παράγονται από κατασκευαστές στην Κίνα, 39% ήταν αγνώστου προελεύσεως και 7% παράγονται από κατασκευαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Μόνο το 61,5% των προϊόντων ικανοποίησαν τις συνολικές στάθμες ορίων των εκπομπών.
  • Η ικανοποίηση των ορίων ατρωσίας ήταν όπως αναμενόταν πολύ υψηλότερη.  Καθώς η αξιολόγηση των απαιτήσεων ατρωσίας ήταν προαιρετική, υποβλήθηκαν σε δοκιμές μόνο 46 δείγματα  από τα οποία τα 42 ή 91,3% ικανοποίησαν τις απαιτήσεις.
  • Μία μελέτη που έγινε για τα όρια των αρμονικών, αντίστοιχη με τους λαμπτήρες εκκένωσης αερίου έδειξε ότι το 46,6% των δειγμάτων ξεπερνούσε τα όρια που θα εφαρμοζόντουσαν για λαμπτήρες εκκένωσης.
  • Η συμμόρφωση με τις διοικητικού τύπου απαιτήσεις, κυρίως όσον αφορά τη σήμανση CE και τις απαιτήσεις δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ ήταν πολύ χαμηλή, μόλις 28,8%.
  • Σχεδόν 9% των δειγμάτων δεν έφεραν την απαιτούμενη σήμανση CE.
  • Η στάθμη επιτυχίας στις δοκιμές εκπομπών των προϊόντων που έφεραν σήμανση CE ήταν 69,1%, συγκρινόμενη με εκείνη των προϊόντων που δεν είχαν κανονική σήμανση CE που ήταν 36,8%.
  • Δηλώσεις συμμόρφωσης EK είχε το 74,4% των προϊόντων, εντούτοις μόνο το 39,9% ήταν  ορθές.
  • Προϊόντα με ορθή δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ είχαν καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τις δοκιμές εκπομπών από ότι τα προϊόντα χωρίς  δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή χωρίς ορθή δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ.
  • Η χαμηλή στάθμη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εκπομπής μπορεί να οφείλεται στο ότι ή η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα δεν λήφθηκε υπόψη όταν σχεδιάστηκαν ορισμένα προϊόντα ή ότι αυτά τα προϊόντα τροποποιήθηκαν ως προς την αρχική σχεδίαση.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι ανάγκη να διερευνηθεί και στην Ελλάδα από τους αρμόδιους φορείς η συμμόρφωση των φωτιστικών σωμάτων με LED και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες παρεμβολές.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Η μελέτη φωτισμού ορίζεται σαν άρτιος χειρισμός του φωτός αισθητικά και τεχνικά. Ο μελετητής φωτισμού εργάζεται σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον κύρι...

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης σε κρουστικά ρεύματα (λόγω κεραυνών ή χειρισμών) είναι καθοριστική για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας....

ΔΟΚΙΜEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡHΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚHΣ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και ...

Κλείσιμο [X]