ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Το ύψος των παραβόλων που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΝΕΑ ΚΥΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Οι υπουργοί Ανάπτυξης, Οικονομικών και Παιδείας με την Αριθμ. Οικ. 12792/833/ΦΓ9.6.4/13 (ΦΕΚ – 2854 Β/11-11-2013) καθόρισαν το παράβολο για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συ­ντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογι­κών εγκαταστάσεων, καθώς και τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 (Β΄33) και 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 (Β΄ 1750) περί κα­θορισμού παραβόλου σε τεχνικά επαγγέλματα του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).

Άρθρο 1

Καθορισμός παραβόλων για την άδεια και τις εξετάσεις αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1. Για την έκδοση των αδειών:

α) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 108/2013,

β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συ­στημάτων μικρής κλίμακας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3.Α του π.δ. 108/2013,

γ) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2Α του π.δ. 108/2013,

δ) αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κι­νηματογραφικών ταινιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 1.2.2 του π.δ. 108/2013,

καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο εί­κοσι πέντε (25) ευρώ ανά άδεια.

2. Για την έκδοση των αδειών:

α) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α’ ειδι­κότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του π.δ. 108/2013,

β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α’ ειδικό­τητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 5 του π.δ. 108/2013,

γ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 108/2013,

δ) συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 108/2013,

ε) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ ειδικό­τητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 και παρ. 5 του π.δ. 108/2013,

στ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδι­κότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 και παρ. 7 του π.δ. 108/2013,

ζ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδι­κότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 8 του π.δ. 108/2013,

η) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ ειδικό­τητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1.(Γ) του π.δ. 108/2013,

θ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ ειδι­κότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1.(Ε) του π.δ. 108/2013,

καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο τρι­άντα τριών (33) ευρώ ανά άδεια.

3. Για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 «Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέ­σεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκατα­στάσεων» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτε­λέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευ­ής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ΄ Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων) (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ΄ ει­δικότητος «παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, με­τασχηματισμού, και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας» (Α΄113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψε­ως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου» (Α΄ 193), του β.δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρή­σεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ’ Ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» (Α΄ 224), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 14 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ποσού δέκα (10) ευρώ, για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του π.δ. 108/2013 καταβάλλεται παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ και για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του π.δ. 108/2013 καταβάλλεται παράβολο ποσού διακοσίων (200) σε πε­ρίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή τετρακοσίων (400) ευρώ σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών.

Για την έκδοση των αδειών αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο 25 ευρώ.

4. Για την επανάκτηση της άδειας που κατατέθηκε από τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 15 του π.δ. 108/2013 πρόσωπα, σύμφωνα με τα προβλεπό­μενα στο άρθρο 15 παρ. 3 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.

5. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας κατά τα προβλε­πόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3.Α του π.δ. 108/2013, κατα­βάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εξήντα τρία (63) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.

4 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερό­μενο παράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν έξι (106) ευρώ για το πρα­κτικό μέρος των εξετάσεων.

7. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.

5 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερό­μενο παράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

8. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικό­τητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πα­ράβολο εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν δέκα οκτώ (118) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

9. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παρά­βολο είκοσι εννέα (29) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο ενενήντα εννέα (99) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

10. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι εννέα (29) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν δέκα οκτώ (118) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

11. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ενενήντα έξι (96) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν εξήντα τρία ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

12. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 8 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερό­μενο παράβολο ενενήντα πέντε ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατό ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

13. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 1, 2 και 6 έως και 12 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδια­φερόμενος και στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη νέας άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14, παρ. 3 του π.δ. 108/2013.

14. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 5 έως και 12 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμε­νος σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω αποτυχίας του στις εξετάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του π.δ. 108/2013.

15.  Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα παράβολα που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το π.δ. 108/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 6 του π.δ. 108/2013.

Άρθρο 2

Τα κατά περίπτωση καταβαλλόμενα παράβολα, σύμ­φωνα με τα ανωτέρω, κατατίθενται στον Ειδικό Τραπε­ζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια διενέργειας των εξετάσεων και αποτελεί πόρο αυτών.

Άρθρο 3

1. Καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη των εξεταστι­κών επιτροπών και τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ μηνιαίως.

2. Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης των σχετι­κών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κα­νονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

3. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών υποχρεούνται, όταν παρίσταται σχετική ανάγκη, να πραγματοποιούν και περισσότερες των έξι (6) εξετάσεις ανά μήνα. Για τις πέραν του αριθμού των έξι (6) εξετάσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Άρθρο 4

Η παρ. 4 του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής από­φασης υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετο­χή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Π.Δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και υπολογι­σμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επι­τροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3982/2011 και το Ν. 4024/2011» (Β΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 362/2001, σύμ­φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 114/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παρά­βολο δέκα (10) ευρώ, για την αντικατάσταση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του π.δ. 114/2012 καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ποσού εκα­τό (100) ευρώ και για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του π.δ. 114/2012 καταβάλλεται το διπλάσιο ή το τετραπλάσιο του παραβόλου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου κατά τις διακρίσεις της προηγούμε­νης παραγράφου».

Άρθρο 5

Η παρ. 12 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής από­φασης υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συ­ντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν.4024/2011» (Β΄1750) αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα παράβολα που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το π.δ. 1/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 1/2013».

ΜΟΤΟ

Με την ΚΥΑ, ορίζονται τα παράβολα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συ­ντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογι­κών εγκαταστάσεων

Για την αντιστοίχηση  της άδειας ή  των αδειών και εφόσον αυτή/ αυτές δεν έχουν λήξει  το παράβολο είναι 10 ευρώ 

Τα συνήθη δικαιολογητικά είναι αίτηση, παράβολο σε τράπεζα, δυο εκκαθαριστικά, επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας και άδεια ή άδειες

 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΣΑΕΗΠ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ «Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ

Μετά τις αρχαιρεσίες του ΣAEHΠ Αμαλιάδας «Ο Δημόκριτος» που πραγματοποιήθηκαν την 22 Ιουλίου 2020, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα...

Σ.Ε.Η.Ν.Α "Ο ΘΑΛΗΣ" ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 27/07/2020 συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.E.H.N.A «Ο ΘΑΛΗΣ» με τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας κ.Λάμπρο Δημητρογιάννη...

Κλείσιμο [X]