ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΟΣΕΗ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΙΑΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 27/6/2016

Δελτίο Τύπου

 

Θέμα: Οι θέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Η προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην κοινοτική οδηγία 2013/34/ΕΕ και άλλες διατάξεις και ειδικά για το Κεφάλαιο Γ΄, Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Άρθρο 17 «Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων»

 

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η μετά την κατάθεση του παραπάνω Σ/Ν προς την Βουλή για συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, κατέθεσε έγγραφο υπόμνημα προς την αρμόδια Υφυπουργό κ. Θεοδώρα Τζάκρη και προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου με τις θέσεις της για το Κεφάλαιο Γ΄, ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γ.Γ.Β και ειδικά για το Άρθρο 17 «Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων», με το οποίο τροποποιούνται οι Παρ. 4.3 – 4.5, Άρθρο 14 του ΠΔ 108/2013.

Με απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, στη συνεδρίασή της στις 16/6/2016, η Π.Ο.Σ.Ε.Η κλήθηκε να παρουσιάσει τις θέσεις της στη συνεδρίαση στις 22/6/2016, όπου παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας της Π.Ο.Σ.Ε.Η. Στη συνεδρίαση κατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα και παρουσιάσθηκαν από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Η οι θέσεις της Ομοσπονδίας για το Άρθρο 17 του Κεφαλαίου Γ΄ του Σ/Ν.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Η που κατατέθηκαν ήταν οι παρακάτω:

 

1η Πρόταση : Άρθρο 17 Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών Ηλεκτρολόγων

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το Σ/Ν, στο Κεφάλαιο Γ΄, σελίδα 5 αναφέρεται ότι: «Ειδικότερα ως προς τις τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες, στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η ένταξη του συνόλου των ασκούντων τις τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες στις διατάξεις του νόμου, ώστε να αποφεύγεται η «μαύρη» ή παράνομη εργασία και να δημιουργηθεί μια τυπικώς και πλήρως λειτουργούσα αγορά. Για το λόγο αυτό προτείνεται το άρθρο «Περί αντιστοίχισης υφιστάμενων αδειών».

 

Με το προτεινόμενο Άρθρο 17 «Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων», επιτυγχάνεται η μερική διόρθωση των διατάξεων του ΠΔ 108/2013 και μερική ένταξη των ασκούντων τις τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες στις διατάξεις του νόμου, αλλά όχι μόνο δεν καταπολεμείται η «μαύρη» ή παράνομη εργασία, αντιθέτως δίνεται η δυνατότητα δραστηριοποίησης Συντηρητών Ηλεκτρολόγων (μισθωτών ιδιωτικού τομέα) στην ελεύθερη αγορά, λειτουργώντας με «μαύρη» ή παράνομη εργασία (χωρίς ίδρυση επιχείρησης – έναρξη επιτηδεύματος, χωρίς βιβλία και στοιχεία), με την «κάλυψη» της νέας επαγγελματικής άδειας που θα αποκτήσουν του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 1ης Ομάδας.

 

Ρύθμιση: Για να αντιμετωπισθεί λοιπόν πραγματικά το πρόβλημα της «μαύρης» ή παράνομης εργασίας, θα πρέπει στο Άρθρο 17 να προβλέπεται ότι, ο συντηρητής ηλεκτρολόγος αντιστοιχεί τις επαγγελματικές άδειες που κατέχει (σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις του Π.Δ 108/2013) με άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 1ης Ομάδας ή 2ης Ομάδας, η οποία θα έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 1ης ή 2ης Ομάδας, αλλά θα δίνεται στα φυσικά πρόσωπα που δεν θα ασκήσουν το ελεύθερο επάγγελμα του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι: ο αδειούχος Συντηρητής Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 1ης ή 2ης Ομάδας που επιθυμεί να ασκήσει ταυτόχρονα το ελεύθερο επάγγελμα ή αποκλειστικά και μόνο το ελεύθερο επάγγελμα, θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει από την αδειοδοτούσα αρχή την άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης Ομάδας όταν προσκομίζει ως απαραίτητο στοιχείο την έναρξη επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ με τον αντίστοιχο ΚΑΔ της επαγγελματικής δραστηριότητας για την κατασκευή Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε).

 

2η Πρόταση: Για να αντιμετωπισθεί πραγματικά και ουσιαστικά το φαινόμενο της «μαύρης» ή παράνομης εργασίας στην λειτουργούσα αγορά του Τεχνικού Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη στο Σ/Ν η οποία θα προβλέπει μέσα από την τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων του ΠΔ 108/2013, την υποχρέωση των επαγγελματιών που κάνουν διακοπή επαγγέλματος στις οικείες Δ.Ο.Υ να καταθέτουν στις αδειοδοτούσες αρχές των Περιφερειών τις επαγγελματικές άδειες Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου και να τις αντικαθιστούν με τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες Συντηρητή Ηλεκτρολόγου (βλέπετε Πρόταση 1η).

 

Ρύθμιση: Για να αντιμετωπισθεί λοιπόν το ολοένα και διογκούμενο πρόβλημα «μαύρης» ή παράνομης εργασίας, ιδιαίτερα με τις νέες επαγγελματικές άδειες του ΠΔ 108/2013 που ισχύουν για 8 έτη, θα πρέπει σε συνδυασμό με τον ορισμό της επαγγελματικής άδειας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας (βλέπετε 1η Πρόταση), να υπάρξει ρύθμιση στο Σ/Ν η οποία θα επιβάλει σε όσους διακόπτουν το ελεύθερο επάγγελμα (διακοπή εργασιών στις οικείες Δ.Ο.Υ) να καταθέτουν τις άδειές τους στις αδειοδοτούσες αρχές των Περιφερειών και να τις αντικαθιστούν με τις άδειες Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας. Ταυτόχρονα να προβλέπεται η δυνατότητα στις αδειοδοτούσες αρχές να καλούν εγγράφως όσους έχουν κάνει διακοπή επαγγέλματος για κατάθεση και αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από έγγραφη καταγγελία και στην περίπτωση μη ανταπόκρισης να προβλέπεται η διοικητική πράξη ακύρωσης ισχύος της επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου και αυτόματης αντικατάστασής της από την αδειοδοτούσα αρχή.

 

3η Πρόταση: Για να ενταχθεί το σύνολο των ασκούντων τις τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες στις διατάξεις του νόμου και να αποφεύγεται η «μαύρη» ή παράνομη εργασία και να δημιουργηθεί μια τυπικώς και πλήρως λειτουργούσα αγορά (σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του Σ/Ν), θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη στο Σ/Ν η οποία θα αντιμετωπίσει την αδικία και το αδιέξοδο που έχουν δημιουργήσει οι διατάξεις του ΠΔ 108/2013 στους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους απόφοιτους μέσων τεχνικών σχολών.

Περιπτώσεις Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων που είχαν αποκτήσει προϋπηρεσία πριν την έκδοση και εφαρμογή του ΠΔ 108/2013 και δεν τους δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης αυτής της πραγματικής προϋπηρεσίας. Είτε γιατί ενώ είχαν πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής δεν είχαν εφοδιασθεί με τις επαγγελματικές άδειες που προβλέπονταν από τις προγενέστερες διατάξεις, είτε γιατί για την μέση τεχνική σχολή από την οποία είχαν αποφοιτήσει, δεν είχαν προβλεφθεί και αντιστοιχηθεί τα πτυχία τους με επαγγελματικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν επί σειρά ετών να αποκτήσουν επαγγελματικές άδειες από τις αδειοδοτούσες αρχές.

 

Ρύθμιση: Για να αντιμετωπισθεί η αδικία και το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, από τη στιγμή που πολύχρονη πραγματική προϋπηρεσία στο επάγγελμα δεν μπορεί να προσμετρηθεί, θα πρέπει να τροποποιηθεί το ΠΔ 108/2013 και είτε στις μεταβατικές διατάξεις, είτε στην Παρ. 6 του Άρθρου 14 να προβλεφθεί ότι: όσοι πτυχιούχοι τεχνικών σχολών Ηλεκτρολόγων μέσης εκπαίδευσης, απέκτησαν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία πριν την έκδοση του ΠΔ 108/2013, αυτή η προϋπηρεσία προσμετράται για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας αρχιτεχνίτη ή εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 9 του ΠΔ 108/2013.

 

4η Πρόταση: Για να ενταχθεί το σύνολο των ασκούντων τις τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες στις διατάξεις του νόμου και να αποφεύγεται η «μαύρη» ή παράνομη εργασία και να δημιουργηθεί μια τυπικώς και πλήρως λειτουργούσα αγορά (σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του Σ/Ν), θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη στο Σ/Ν η οποία θα αντιμετωπίσει την αδικία και το αδιέξοδο που έχουν δημιουργήσει οι διατάξεις του ΠΔ 108/2013 στους Τεχνίτες Πείρας Ηλεκτρολόγους. Περιπτώσεις Τεχνιτών Πείρας Ηλεκτρολόγων που είχαν αποκτήσει προϋπηρεσία πριν την έκδοση και εφαρμογή του ΠΔ 108/2013 και δεν τους δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης αυτής της πραγματικής προϋπηρεσίας, για την απόκτηση της 1ης βαθμίδας επαγγελματικής άδειας, δηλαδή του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.

Με τις προγενέστερες διατάξεις του ΠΔ 108/2013, οι Τεχνίτες Πείρας είχαν τη δυνατότητα να αποκτούν επαγγελματικές άδειες Ηλεκτρολόγου όταν προσκόμιζαν προϋπηρεσία κάποιων ετών, ανάλογα με την περίπτωση. Σήμερα αυτή η προϋπηρεσία που κατέχουν δεν μπορεί να αναγνωρισθεί, με αποτέλεσμα είτε να δουλεύουν παράνομα στην κατασκευή εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είτε να προσφέρουν «μαύρη» εργασία, αφού δεν μπορούν να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια 1ης βαθμίδας, Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.

 

Ρύθμιση: Για να αντιμετωπισθεί η αδικία και το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, από τη στιγμή που πολύχρονη πραγματική προϋπηρεσία στο επάγγελμα δεν μπορεί να προσμετρηθεί, θα πρέπει να τροποποιηθεί το ΠΔ 108/2013 και στις μεταβατικές διατάξεις να προβλεφθεί ότι: όσοι Τεχνίτες Πείρας Ηλεκτρολόγοι απέκτησαν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών πριν την έκδοση του ΠΔ 108/2013, αυτή η προϋπηρεσία προσμετράται για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας. Ταυτόχρονα να προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης (απόκτησης επαγγελματικής άδειας 2ης και 3ης βαθμίδας Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας) αν και μόνο αν προσκομίσουν πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής Ηλεκτρολόγου Ε.Η.Ε.

 

5η Πρόταση: Μείωση των υπερβολικών ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για την αντιστοίχιση των επαγγελματικών αδειών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου που είχαν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις.

Με τις διατάξεις του ΠΔ 108/2013 (Παρ. 2 & 3 του Άρθρου 14) και της ΚΥΑ (Αρ.Οικ. 12792/833/ΦΓ 9.6.4/8.11,2013, ΦΕΚ Β΄ 2854/2013) που εκδόθηκε για τον καθορισμό των παραβόλων, τα παράβολα για την αντιστοίχιση των επαγγελματικών αδειών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου που απαιτούνται είναι ιδιαίτερα αυξημένα 100,00 €, 200,00 € & 400,00 € ανάλογα την περίπτωση. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ως επί το πλείστον Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους οι οποίοι λόγω των συνθηκών της βαθιάς οικονομικής κρίσης δεν είχαν θεωρήσει τις επαγγελματικές τους άδειες και καλούνται, για να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα αποκτώντας τις νέες άδειες, να καταβάλουν τα ιδιαίτερα αυξημένα παράβολα και σε πολλές περιπτώσεις για πάνω από μία επαγγελματικές άδειες.

 

Ρύθμιση: Προκειμένου να αντιμετωπισθεί και σε αυτή την περίπτωση το φαινόμενο της «μαύρης» ή παράνομης εργασίας, αφού όσοι αδυνατούν να καταβάλουν τα αυξημένα παράβολα εργάζονται χωρίς τις απαιτούμενες επαγγελματικές άδειες Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση η οποία θα μειώνει τα αυξημένα παράβολα των Παρ. 2 & 3 του Άρθρου 14, ΠΔ 108/2013, τουλάχιστον κατά 50%.

 

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, η αρμόδια Υφυπουργός τοποθετήθηκε επί των προτάσεων της Π.Ο.Σ.Ε.Η, αναφέροντας σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσιών (3η & 4η Προτάσεις) ότι τα συγκεκριμένα θα πρέπει να συζητηθούν σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί και μπορούν να βρεθούν λύσεις μέσω μεταβατικών διατάξεων.

 

Σε ότι αφορά την 1η & 2η Προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Η, υπερασπίσθηκε την ορθότητα της προτεινόμενης ρύθμισης του Άρθρου 17 που έχει εισαχθεί στο Σ/Ν, δείχνοντας ότι δεν έχει γίνει κατανοητό από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου ότι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της «μαύρης» ή παράνομης εργασίας με το Άρθρο 17 του Σ/Ν, αλλά μόνο το πρόβλημα αντιστοίχισης των επαγγελματικών αδειών των Συντηρητών Ηλεκτρολόγων με τις άδειες που προβλέπονται από το ΠΔ 108/2013.

 

Σχετικά με την 5η Πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Η, η Υφυπουργός ανάφερε ότι για λόγους ισονομίας δεν μπορούν να μειωθούν τα υπερβολικά παράβολα, από την στιγμή κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν εισπραχθεί από τις αδειοδοτούσες αρχές των Περιφερειών.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου ζήτησε από την Υφυπουργό να πραγματοποιηθεί η συνάντηση για να συζητηθούν τα θέματα του ΠΔ 108/2013 προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες λύσεις και να γίνουν οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τις θέσεις της Ομοσπονδίας.

 

Το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Ε.Η θα συνεχίσει την προσπάθεια προς την κατεύθυνση προώθησης των θέσεων του κλάδου, για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της αδειοδότησης και ιδιαίτερα των διατάξεων του ΠΔ 108/2013. Οι θέσεις της Ομοσπονδίας που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων και στην Υφυπουργό, είναι τεκμηριωμένες και προέρχονται από την εμπειρία στην λειτουργία της αγοράς των χιλιάδων συναδέλφων που εκπροσωπούμε.

 

Τέλος, οι θέσεις της Ομοσπονδίας μπορούν να εξυπηρετήσουν τον στόχο που ο κλάδος αλλά και η Πολιτεία έχουν θέσει: «την ένταξη του συνόλου των ασκούντων τις τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες στις διατάξεις του νόμου, ώστε να αποφεύγεται η «μαύρη» ή παράνομη εργασία και να δημιουργηθεί μια τυπικώς λειτουργούσα αγορά».

 

Προς αυτή την κατεύθυνση το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Ε.Η θα συνεχίσει αμείωτα την προσπάθεια, για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος του Εργολήπτη Ηλεκτρολόγου.

 

 

Για την Π.Ο.Σ.Ε.Η

 

Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας

Δ.Κασαπίδης                        Α.Κουζούλογλου 

 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Σ.Ε.Ε.Η.Π HΛΕΚΤΡΟΝΙKA ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΔΕ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ FAX, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ MAIL

Ο Σύνδεσμός Εργοληπτών Εγκαταστατών Πειραιά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, συστήνει στους συναδέλφους ψυχραιμία αλλά και ιδιαίτερη προσοχή ώστε ...

ΠΟΣΕΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ

Αναστολη της προγραμματισμένης για τις 14/3/2020 Σύσκεψης του Περιφερειακού Κλιμακίου Αττικής – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων & Πελοποννήσου...

ΕNΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ

Μετά τις αρχαιρεσίες της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκαν στις 8/3/2020 εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά την συγκρότηση του σε Σώμα στις 10/3/2020,έχει ως εξής:...

Κλείσιμο [X]