ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Εξηγήσεις της ΠΟΣΕΗ για την έκδοση μιας Ε.Η.Ε.

ΠΟΣΕΗ: ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με  αφορμή τα  όσα  αναφέρθηκαν  σε  εκπομπές των  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης στο θέμα της ρύθμισης των οφειλών της ΔΕΗ και συγκεκριμένα σχετικά με την διαδικασία έκδοσης  Υπεύθυνης  Δήλωσης  Εγκαταστάτη  (ΥΔΕ  του  Ν.4483/1965)  από  αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο (όπου απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία π.χ λήξη της ΥΔΕ  μετά  το  πέρας  των  14  ετών  στις  κατοικίες),  η  Π.Ο.Σ.Ε.Η  ενημερώνει  προς  την κατεύθυνση της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η  διαδικασία  της  ΥΔΕ  του  Ν.4483/1965  η  οποία  εκδίδεται  από  αδειούχο Εγκαταστάτη  Ηλεκτρολόγο,  αποτελεί  μία  νομοθετική  υποχρέωση  του  καταναλωτή  που έχει  ως  σκοπό  να  διαφυλάξει  την  ασφαλή  λειτουργία  της  Εσωτερικής  Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Ε.Η.Ε) και συνεπώς να προστατέψει τον καταναλωτή από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η έκδοση μιας ΥΔΕ δεν αποτελεί μία απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Αντίθετα αποτελεί μία παροχή συγκεκριμένης Τεχνικής υπηρεσίας η οποία απαιτεί την παρουσία του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου στο χώρο της Ε.Η.Ε, όπου θα γίνει ο έλεγχος της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της με την χρήση διακριβωμένων οργάνων ελέγχου, από τα οποία σε  συνδυασμό  με  την  Τεχνική  γνώση  και  εξειδίκευση  του  αδειούχου  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου,  πραγματοποιούνται  οι  απαιτούμενοι  έλεγχοι  και  μετρήσεις  ώστε  να επιβεβαιωθεί  ότι  η  Ε.Η.Ε  είναι  ασφαλής  για  να  συνεχίσει  να  χρησιμοποιείται  και  να λειτουργεί απρόσκοπτα στην κατοικία, στον επαγγελματικό χώρο, στην βιοτεχνία, κ.λ.π.

Η  ΥΔΕ  είναι  Τεχνικό  έντυπο,  στο  οποίο  περιγράφονται  όλοι  οι  έλεγχοι  και  οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο, όπου  με την  υπογραφή  του  επιβεβαιώνει  ότι  η  Ε.Η.Ε  μπορεί  να  συνεχίσει  να  λειτουργεί απρόσκοπτα  και  με  ασφάλεια  για  τον  χρήστη  της.  Ο  αδειούχος  Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος  με  την  υπογραφή  του  στην  ΥΔΕ  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  της  καλής  και ασφαλούς  λειτουργίας  της  Ε.Η.Ε,  για  όσα  χρόνια  προβλέπονται  από  την  ισχύουσα

Νομοθεσία μέχρι τον επόμενο έλεγχο της καλής λειτουργίας της.

Η  ΥΔΕ  του  Ν.4483/1965  δεν  είναι  ένα  απλό  «πιστοποιητικό»  και  δεν  μπορεί  να εκδοθεί από το γραφείο του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, διότι σε τέτοια περίπτωση είναι ψευδής, πλαστή και το σημαντικότερο εγκυμονεί κινδύνους για τον καταναλωτή που την παραλαμβάνει,  αφού  δεν  έχουν  πραγματοποιηθεί  όλοι  οι  απαιτούμενοι  έλεγχοι  και  οι μετρήσεις  που  προβλέπονται  από  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  προκειμένου  να επιβεβαιωθεί η ασφαλής λειτουργία της για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του καταναλωτή.

Ο καταναλωτής που χρειάζεται (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία) έλεγχο της καλής λειτουργίας της Ε.Η.Ε, είναι υποχρεωμένος να καλέσει τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο να πραγματοποιήσει έλεγχο στην Ε.Η.Ε σύμφωνα με τα παραπάνω. Αυτή η παροχή Τεχνικής υπηρεσίας, η οποία οδηγεί στην έκδοση της ΥΔΕ κοστολογείται  από  τον  επαγγελματία  αδειούχο  Εγκαταστάτη  Ηλεκτρολόγο  και  όχι αποσπασματικά  και  μεμονωμένα  η  έκδοση  του  Τεχνικού  εντύπου  της  ΥΔΕ,  όπως εσφαλμένα αναφέρεται σε κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Η κοστολόγηση αυτής της παροχής υπηρεσίας από τους αδειούχους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους  απαγορεύεται  να  πραγματοποιείται  από  οποιαδήποτε  «Ένωση Ηλεκτρολόγων»  ή  «Σωματείο  Ηλεκτρολόγων».  Καταρχήν,  διότι  απαγορεύεται  από  την ισχύουσα  Νομοθεσία  περί  «Προστασίας  Ελεύθερου  Ανταγωνισμού»  (Ν.3959/2011  &Ν.703/1977)  ο  καθορισμός  συγκεκριμένων  οριζόντιων  χρεώσεων  για  όλους  τους επαγγελματίες  που  παρέχουν  υπηρεσίες  και  κατά  δεύτερον  διότι  καμία  «Ένωση Ηλεκτρολόγων» ή «Σωματείο Ηλεκτρολόγων» δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να κοστολογεί με  συγκεκριμένο  και  δεσμευτικό  ποσό  την  υπηρεσία  που  παρέχουν  προς  τους καταναλωτές τα μέλη της/του Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι.

Υπάρχουν  συγκεκριμένες διατάξεις  περί  «Απαγορευμένων  Συμπράξεων»  (Άρθρο 1 του Ν.3959/2011) οι οποίες οδηγούν σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όλους όσοι με τις ενέργειές  τους  καθορίζουν  την  κοστολόγηση  των  επαγγελματιών  Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων  μέσα  από  συγκεκριμένες  και  δεσμευτικές  οριζόντιες  χρεώσεις.  Η  παροχή Τεχνικής υπηρεσίας από αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο, η οποία οδηγεί στην έκδοση της ΥΔΕ του Ν.4483/1965,  δεν μπορεί να κοστολογείται το ίδιο σε κάθε περίπτωση ελέγχου μιας  Ε.Η.Ε.  Για  παράδειγμα  ο  έλεγχος  της  Ε.Η.Ε  μιας  κατοικίας  40  τ.μ  (γκαρσονιέρα)  δεν μπορεί να έχει το ίδιο κόστος με τον έλεγχο της Ε.Η.Ε μίας κατοικίας 120 τ.μ. ή τον έλεγχο της Ε.Η.Ε μιας κατοικίας των 200 τ.μ.

Όσοι  εκδίδουν  ΥΔΕ  του  Ν.4483/1965  χωρίς  να  πραγματοποιήσουν  έλεγχο  και μέτρηση της Ε.Η.Ε του χώρου,  παρανομούν σε βάρος της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να ελεγχθούν μετά από καταγγελία και να έχουν διοικητικές και άλλες κυρώσεις, από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας.

Στη  χώρα  μας  είναι  πολλά  τα  περιστατικά  σοβαρών  ατυχημάτων  από ηλεκτροπληξία, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν καταρχήν υπήρχε η ορθή, συνεχής  και  συνεπής  εφαρμογή  του  περιοδικού  ελέγχου  των  Ε.Η.Ε  στα  χρονικάδιαστήματα  που  ορίζονται  από  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  και  αν  ταυτόχρονα  υπήρχε  η ενημέρωση των καταναλωτών για το τι πραγματικά είναι ο έλεγχος μιας Ε.Η.Ε ο οποίος οδηγεί στην έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965.

Ευχής  έργον  θα  ήταν,  οι  καταναλωτές  μέσα  από  την  εκπαίδευση  και  την  σωστή ενημέρωση για τους κινδύνους που εγκυμονεί μία γερασμένη και μη συντηρημένη Ε.Η.Ε, να φροντίζουν οι ίδιοι για την πραγματοποίηση του περιοδικού ελέγχου της Ε.Η.Ε στα τακτά

χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τη νομοθεσία, χωρίς να φθάνουμε στο σημείο να καταγράφουμε  σοβαρά  ατυχήματα  από  ηλεκτροπληξία  και  να  σκεφτόμαστε  ότι  αυτά  θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, αν είχε επανελεγχθεί η Ε.Η.Ε και είχαν επισημανθεί και επισκευασθεί οι προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία της. 

Η  Π.Ο.Σ.Ε.Η  είναι  το  δευτεροβάθμιο  όργανο  των  επαγγελματιών  Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων,  έχει  στη  δύναμή  της  73  Σωματεία  –  Μέλη  σε  όλη  την  Ελλάδα  και εκπροσωπεί περίπου 5.200 επαγγελματίες αδειούχους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους.

Η  Π.Ο.Σ.Ε.Η  είναι  στη  διάθεσή  οποιουδήποτε  μέσου  μαζικής  ενημέρωσης, οποιουδήποτε  φορέα  και  καταναλωτή,  για  κάθε  ενημέρωση  και  πληροφόρηση  για  το ιδιαίτερα  σημαντικό  θέμα  της  ασφάλειας  και  προστασίας  από  την  χρήση  της  ηλεκτρικής ενέργειας, τη νόμιμη διαδικασία ελέγχου και μέτρησης μιας Ε.Η.Ε και έκδοσης της Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965,  που  είναι  ο  μοναδικός  τρόπος  που  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  θεαματική βελτίωση  των  σοβαρών  περιστατικών  ηλεκτροπληξίας,  που  συνεχώς  συγκλονίζουν  την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΞΕΚΙΝΆΕΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ «UPATRAS IQ» ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΒ ΚΑΙ ΣΕΒΠΕΔΕ

Σε μια εποχή, που ένα από τα κρίσιμα ζητούμενα για την αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα είναι η διασύνδεσή της με την έρευνα, το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινά το πρόγραμμα βιομηχανικών διδ...

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε: UNBOXING VIDEO: DRAYTEK VIGORAP 802 & VIGORAP 918R SERIES

Η LEXIS Πληροφορική Α.Ε., παρουσιάζει το unboxing video των λύσεων ασύρματης δικτύωσης, VigorAP 802 και VigorAP 918R....

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BSI ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική βιομηχανία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, με εξαγωγές σε περισσότερες από 72 χώρες, έχοντας ως κύριο στόχο της την συνεχή βελτίωση των προϊ...

Κλείσιμο [X]