ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Β’ΜΕΡΟΣ)

ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΝΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΥ *

Το δεύτερο μέρος  του άρθρου που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος, στο οποίο συνεχίζεται η παρουσίαση που ως σκοπό έχει να υπενθυμίσει την διαδικασία μέτρησης συνέχειας των αγωγών προστασίας (ΡΕ). Μέτρηση η οποία απαιτείται τόσο κατά την συμπλήρωση των Πρωτοκόλλων ελέγχου, όσο και κατά την υποβολή της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη. Τέλος γίνονται και κάποιοι χρήσιμοι σχολιασμοί επί της ίδιας της μέτρησης.

Διαδικασία μέτρησης

Βήμα 1ο

Το όργανο πρέπει να αντισταθμιστεί - βαθμονομηθεί (Caliblation – CAL) ή αλλιώς να μηδενιστεί. Δηλαδή η εσωτερική αντίσταση του οργάνου καθώς και η αντίσταση των αγωγών-ακροδεκτών του οργάνου να μην μετέχουν στην μέτρηση και την επηρεάζουν (να αφαιρεθεί η τιμή τους από την μέτρηση).

Αφού έχει επιλεγεί το ζευγάρι αγωγών το οποίο θα μετέχει στην μέτρηση (δηλαδή L-PE ή Ν-PE βραχυκυκλώνουμε τα άκρα τους και εκτελούμε την διαδικασία αντιστάθμισης ή βαθμονόμησης (CAL) που παρέχει το όργανο. Με την λειτουργία αυτή μηδενίζουμε την εσωτερική αντίσταση του οργάνου + ακροδέκτες

Προσοχή:

q Η επιλογή των ακροδεκτών L-PE ή N-PE δεν έχει καμία σχέση με τους αγωγούς φάσης (L), ουδετέρου (Ν) ή γείωσης προστασίας (PE) της εγκατάστασης. Ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιείται από το όργανο για να «γνωρίζει» σε ποια άκρα των ακροδεκτών του στέλνει τα 200mA.

Μετά τον μηδενισμό του οργάνου το όργανο είναι έτοιμο για χρήση.

Βήμα 2ο

Για λόγους ασφάλειας διακόπτουμε την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης (απομονώνοντας τον γενικό διακόπτη), επειδή το όργανο δημιουργεί πτώση τάσης στα άκρα του προς εξέταση αγωγού (με ταυτόχρονη φόρτιση στα 200mA). Σε περίπτωση όπου η εγκατάσταση βρίσκεται υπό τάση υπάρχει περίπτωση λανθασμένων αποτελεσμάτων καθώς και σε μερικές περιπτώσεις η ενεργοποίηση του ρελέ (ΔΔΡ ή RCD).

Βήμα 3ο

Ένα από τα δύο άκρα αγκαλιάζει (με κροκοδειλάκι) τον κεντρικό αγωγό της γείωσης, ενώ το άλλο άκρο την μπάρα γείωσης του πίνακα ή κάποιον κύριο ή συμπληρωματικό ισοδυναμικό ζυγό. Με τον τρόπο αυτό ελέγχουμε την συνέχεια του κύριου ακροδέκτη γείωσης από τον γειωτή στον πίνακα (ή στον ισοδυναμικό ζυγό).

Πατάμε το πλήκτρο TEST

Σχόλιο:

q Το βήμα αυτό αφορά εγκαταστάσεις όπου υπάρχει σύστημα γείωσης με γειωτή (ηλεκτρόδιο, τρίγωνο γείωσης, πλάκα, θεμελιακή, κ.λπ. Σε περίπτωση συστήματος άμεσης γείωσης όπου η εγκατάσταση είναι γειωμένη στο δίκτυο ύδρευσης πρέπει:

q Να ελεγχθεί η συνέχεια του αγωγού ύδρευσης πριν τον μετρητή μέχρι την μπάρα γείωσης του πίνακα. Με την μέθοδο αυτή εξακριβώνουμε και διαπιστώνουμε ότι εξασφαλίζεται η συνέχεια των μεταλλικών σωληνώσεων και δεν έχει γίνει διακοπή αυτών π.χ. με τουμπόραμα (ή άλλο είδος πλαστικών σωλήνων).

q Το σύστημα γείωσης στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ παραμένει ως μέθοδος γείωσης για τις παλαιές εγκαταστάσεις. Η ΕΥΔΑΠ με τον  «Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» έγγραφο Αρ.Δ16γ/694/7/117/Γ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» όπως αυτό έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/Β`/552/26-3-2009 [άρθρο 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  παράγραφος 2.5.8.] δεν επιτρέπει νέες εγκαταστάσεις να γειωθούν στο δίκτυό της αλλά μέχρι της εκδόσεως του παρόντος δεν προκύπτει νομοθετικά η «αποξήλωση» των παλαιών γειώσεων στο δίκτυό της και δημιουργία νέων γειώσεων. Οφείλουμε όμως να ελέγχουμε την συνέχειά τους.

 

Βήμα 4ο

Ένα από τα δύο άκρα αγκαλιάζει (με κροκοδειλάκι) την μπάρα γείωσης του πίνακα ή κάποιον κύριο ή συμπληρωματικό ισοδυναμικό ζυγό, ενώ το άλλο άκρο βρίσκεται συνδεδεμένο στο σημείο που θέλουμε να ελέγξουμε την συνέχεια του αγωγού προστασία ΡΕ (άκρο ΡΕ πρίζας, γείωση συσκευής, γείωση φωτιστικού σώματος, κ.λπ.). Σχήμα 3.

Σχήμα 3. Συνδεσμολογίες μέτρησης συνέχειας αγωγών ΡΕ (ο ΔΔΡ θεωρούμε ότι ενσωματώνει ταυτόχρονη προστασία από υπερένταση RCBO)

Βήμα 5ο

Ένα από τα δύο άκρα αγκαλιάζει (με κροκοδειλάκι) την μπάρα γείωσης του πίνακα ή κάποιον κύριο ή συμπληρωματικό ισοδυναμικό ζυγό, ενώ το άλλο άκρο βρίσκεται συνδεδεμένο σε κάποιο μεταλλικό αγώγιμο μέρος (κύκλωμα σωληνώσεων νερού, κύκλωμα σωληνώσεων θέρμανσης, μεταλλικό μέρος μαγειρείου, μεταλλικό μέρος θερμοσίφωνα , κ.λπ.)

Βήμα 6ο

Διαβάζουμε την μέτρηση του οργάνου η οποία αποτυπώνεται ως μέτρηση αντίστασης R (Ω). Η τιμή αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερη για να μας δηλώνει ότι έχουμε καλή συνέχεια (σχήμα 4)

Σχήμα 4. Μέτρηση συνέχειας με όργανο Metrel Eurotest XA (MI3105) R200mA

Βήμα 7ο

Σε περίπτωση αμφιβολιών, προτείνεται, να γίνεται μέτρηση της αντίστασης των συνδέσεων. Αυτή η αντίσταση, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την αντίσταση ενός μέτρου μήκους αγωγού µε διατομή την μικρότερη διατομή ενός από τους συνδεδεμένους αγωγούς (ΕΛΟΤ HD384 παράγραφος E.611.3, Σωστές συνδέσεις αγωγών) .

Στην συνέχεια ακολουθούν πίνακες σύγκρισης των αποτελεσμάτων της μέτρησης «συνέχειας αγωγών προστασίας»:

  • Ο πίνακας 1 παρουσιάζει αντιστάσεις αγωγών R200mA με τυπικά μέγιστα ρεύματα για αγωγούς χαλκού, με μόνωση από θερμοπλαστικό (70oC, PVC), μη-θωρακισμένο, με ή χωρίς μανδύα.

 

Μέγιστο ρεύμα

Αντίσταση αγωγών σε σχέση με το μήκος τους

Διατομή

2 αγωγοί (μονοφασική συνδεσμολογία)

3 ή 4 αγωγοί (τριφασική συνδεσμολογία)

1(m)

2(m)

5(m)

10(m)

100(m)

[mm2]

[A]

[A]

[mΩ ]

[mΩ ]

[mΩ ]

[mΩ ]

[mΩ ]

0.75

10.1

9

22.9

45.9

114.7

229.3

2293.3

1

13.5

12

17.2

34.4

86

172

1720

1.5

17.5

15.5

11.5

22.9

57.3

114.7

1146.7

2.5

24

21

6.9

13.8

34.4

68.8

688

4

32

28

4.3

8.6

21.5

43

430

6

41

36

2.9

5.7

14.3

28.7

286.7

10

57

50

1.7

3.4

8.6

17.2

172

16

76

68

1.1

2.2

5.4

10.8

107.5

25

101

89

0.7

1.4

3.4

6.9

68.8

35

125

110

0.5

1

2.5

4.9

49.1

50

151

134

0.3

0.7

1.7

3.4

34.4

70

192

171

0.2

0.5

1.2

2.5

24.6

95

232

207

0.2

0.4

0.9

1.8

18.1

120

269

239

0.1

0.3

0.7

1.4

14.3

150

300

262

0.1

0.2

0.6

1.1

11.5

185

341

296

0.1

0.2

0.5

0.9

9.3

240

400

346

0.1

0.1

0.4

0.7

7.2

300

458

394

0.1

0.1

0.3

0.6

5.7

400

546

467

<0.1

0.1

0.2

0.4

4.3

500

626

533

<0.1

0.1

0.2

0.3

3.4

630

720

611

<0.1

0.1

0.1

0.3

2.7

Πίνακας 1. Μέγιστα ρεύματα σε σχέση με την διατομή και τον αριθμό των αγωγών  και τυπικές αντιστάσεις R200mA σε διάφορα μήκη στους 25°C (πηγή IEC60364 - Metrel)

Οι τιμές των ρευμάτων του παραπάνω πίνακα προκύπτουν (δεν σημαίνει ότι είναι αποκλειστικές τιμές) λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του μονωτικού υλικού που καλύπτει τον αγωγό καθώς και το επιφανειακό ρεύμα (επιδερμικό φαινόμενο) που ρέει στον αγωγό.

(Διευκρίνηση: στο εναλλασσόμενο ρεύμα, έχει παρατηρηθεί ότι η ροή του ρεύματος είναι μεγαλύτερη στην επιφάνεια του αγωγού. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται επιδερμικό φαινόμενο. Το επιδερμικό φαινόμενο άρα η επιφανειακή ροή του ρεύματος στον αγωγό είναι ανάλογη της συχνότητας f του εναλλασσόμενου ρεύματος, όσο μεγαλύτερη η συχνότητα τόσο μεγαλύτερο και το επιδερμικό φαινόμενο.)

Ο χαλκός (ως κύριο υλικό αγωγών) έχει θερμοκρασιακό συντελεστή ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης α=0,004041/oC ο οποίος δείχνει ότι η (ειδική) αντίσταση του σύρματος αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Άρα η αντίσταση R του αγωγού εξαρτάται από την θερμοκρασία Τ που βρίσκεται εκείνη την στιγμή και αυτό μαθηματικά εκφράζεται από τον τύπο:

R=Rref  • (1+α(T-Tref))

Όπου Rref =αντίσταση αναφοράς στην θερμοκρασία αναφοράς Tref

  • Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί απεικονίζει τιμές αντιστάσεων αγωγών χαλκού μήκους 100m, συγκεκριμένης διατομής σε διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, οι οποίες αντιστοιχούν σε τιμές συνέχειας.

Θερμοκρασία

Ειδική αντίσταση

Αντίσταση αγωγών διαφορετικών διατομών μήκους 100m

1mm2

1.5mm2

2.5mm2

4mm2

6mm2

10 mm2

oC

Ωm

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

0

0.0155

1.55

1.03

0.62

0.39

0.26

0.15

5

0.0158

1.58

1.05

0.63

0.4

0.26

0.16

10

0.0162

1.62

1.08

0.65

0.4

0.27

0.16

15

0.0165

1.65

1.1

0.66

0.41

0.27

0.16

20

0.0168

1.68

1.12

0.67

0.42

0.28

0.17

25

0.0172

1.72

1.15

0.69

0.43

0.29

0.17

30

0.0175

1.75

1.17

0.7

0.44

0.29

0.18

35

0.0179

1.79

1.19

0.71

0.45

0.3

0.18

40

0.0182

1.82

1.21

0.73

0.46

0.3

0.18

45

0.0185

1.85

1.24

0.74

0.46

0.31

0.19

50

0.0180

1.89

1.26

0.76

0.47

0.31

0.19

55

0.0192

1.92

1.28

0.77

0.48

0.32

0.19

60

0.0196

1.96

1.3

0.78

0.49

0.33

0.2

65

0.0199

1.99

1.33

0.8

0.5

0.33

0.2

70

0.0202

2.02

1.35

0.81

0.51

0.34

0.2

75

0.0206

2.06

1.37

0.82

0.51

0.34

0.21

80

0.0209

2.09

1.39

0.84

0.52

0.35

0.21

85

0.0213

2.13

1.42

0.85

0.53

0.35

0.21

90

0.0216

2.16

1.44

0.86

0.54

0.36

0.22

95

0.0219

2.19

1.46

0.88

0.55

0.37

0.22

100

0.0223

2.23

1.49

0.89

0.56

0.37

0.22

Πίνακας 2. Τιμές αντιστάσεων αγωγών χαλκού μήκους 100m, συγκεκριμένης διατομής σε διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (πηγή Metrel).

Συμπεράσματα

  • Με αυτόν τον έλεγχο ελέγχονται επίσης και τα μέσα σύνδεσης ότι είναι τα ενδεικνυόμενα για τους αγωγούς που συνδέονται και αν οι  συνδέσεις είναι σωστά κατασκευασμένες (ΕΛΟΤ HD384 παράγραφος E.611.3 Σωστές συνδέσεις αγωγών).
  • Η μέτρηση αυτή, βάση των πρωτοκόλλων, καλύπτει την εξακρίβωση της συνέχειας του αγωγού προστασίας από το σημείο του γειωτή (γείωσης της εγκατάστασης) μέχρι την  τελευταία σύνδεση του αγωγού προστασίας ΡΕ της εγκατάστασης (είτε πρόκειται για πρίζα, φωτιστικό, συσκευή, κινητήρα, κ.λπ.)
  • Λόγω των αποτελεσμάτων που μπορούμε να πάρουμε (σύμφωνα και με τoν πίνακα 2) είναι λογικό ότι σε  μία εγκατάσταση αντιμετωπίζουμε την συνέχεια των αγωγών προστασίας ΡΕ για διάφορες διατομές και διάφορα μήκη. Άρα είναι σκόπιμο βάση των πρωτοκόλλων (κατά ΕΛΟΤ HD384 και κατά ΚΕΗΕ) η διαπίστωση ενός «Καλά» ή ενός «Όχι».

*Ο κ. Σαλευρής Αντώνιος,  είναι Διπλ. Ηλεκτρονικός Μηχανικός BSc, Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και Πτυχ. Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.

Ο κ. Χαντζησοφιανός Χρήστος, είναι Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και Τεχνικός Ασφαλείας

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Η μελέτη φωτισμού ορίζεται σαν άρτιος χειρισμός του φωτός αισθητικά και τεχνικά. Ο μελετητής φωτισμού εργάζεται σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον κύρι...

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης σε κρουστικά ρεύματα (λόγω κεραυνών ή χειρισμών) είναι καθοριστική για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας....

ΔΟΚΙΜEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡHΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚHΣ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και ...

Κλείσιμο [X]