ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΗΣ

Η διαδικασία μελέτης ενός συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας σε μια εγκατάσταση, απαιτεί να γίνουν απόλυτα κατανοητά τα σχετικά πρότυπα για τη μελέτη, το νομικό πλαίσιο που διέπει την ασφάλεια των κτιρίων, καθώς και να υπάρχει η απαραίτητη γνώση ως προς τη θεωρία για την εφαρμογή του προϊόντος.

Του Αθανάσιου Κυριαζή*

Καταρχήν η διαδικασία μελέτης ενός τυπικού συστήματος συναγερμού φωτιάς περιλαμβάνει κατανόηση των λόγων για τους οποίους γίνεται η εγκατάσταση του συστήματος στον συγκεκριμένο χώρο, εκτίμηση επικινδυνότητας που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των απαιτήσεων της εγκατάστασης και προσδιορισμό των σχετικών προτύπων της μελέτης.

Πέραν τούτων προϋποθέτει:

·         Εξακρίβωση για το αν απαιτείται έγκριση από τρίτο μέρος για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση.

·         Προσδιορισμό της τεχνολογίας συναγερμού που θα χρησιμοποιηθεί.

·         Απόφαση σχετικά με την κατάλληλη κατηγορία προστασίας και το βαθμό κάλυψης, όπου αυτό απαιτείται.

·         Συζήτηση και συμφωνία για τη στρατηγική σε κατάσταση φωτιάς.

·         Σχεδιασμό της χωροταξίας του χώρου.

·         Επιλογή και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού (ανιχνευτές, σειρήνες, φάροι κ.λπ.) στις σωστές θέσεις.

·          Συμφωνία για τον τρόπο κλήσης των πυροσβεστικών αρχών.

·         Επιλογή κατάλληλου πίνακα πυρανίχνευσης.

·         Ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων εσφαλμένων συναγερμών, αναθεωρώντας τη μελέτη αν απαιτηθεί.

·         Εξασφάλιση της σωστής συνδεσμολογίας.

·         Πραγματοποίηση δοκιμών και ελέγχων, καθώς και όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έναρξη λειτουργίας.

·         Ορισμός υπεύθυνου συστήματος.

·         Διευθέτηση για την απρόσκοπτη συντήρηση του συστήματος καθώς και της απόδοσης του.

Ο χρήστης, ο εγκαταστάτης και πολύ περισσότερο ο μελετητής θα πρέπει να έχουν κατανοήσει την εγκατάσταση και τις προδιαγραφές του συστήματος πυρανίχνευσης.  Ακολουθούν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία που συνδέονται κυρίως με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και αφορούν τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

Electromagnetic Compatibility

Η οδηγία EMC (Electromagnetic Compatibility) προδιαγράφει τη δυνατότητα συνύπαρξης του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού χωρίς παρεμβολές.  Ο εξοπλισμός στον συναγερμό φωτιάς πρέπει να εκπέμπει χαμηλά επίπεδα θορύβου, αλλά πρέπει παράλληλα να αντέχει στα υψηλά επίπεδα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές. Γι’ αυτή την κατηγορία προϊόντων έχει εκδοθεί το πρότυπο EN50130-4, το οποίο καλύπτει την ευαισθησία του εξοπλισμού του συναγερμού και το γενικό πρότυπο για την εμπορική/ελαφριά βιομηχανική κατηγορία χρησιμοποιείται για τις εκπομπές.  Το βιομηχανικό επίπεδο επιτρέπει στον εξοπλισμό να εκπέμπει περισσότερο ηλεκτρικό θόρυβο, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα του ηλεκτρικού θορύβου που υπάρχει με τα μεγάλα ηλεκτρικά μηχανήματα.

Low Voltage Directive

Η οδηγία Χαμηλής Τάσης LVD (Low Voltage Directive) προδιαγράφει ότι όλος ο εξοπλισμός που συνδέεται με συσκευές χαμηλής τάσης (μέχρι 1000V) πρέπει να είναι ασφαλής.  Έχουν εκδοθεί διάφορα πρότυπα αλλά το γενικό πρότυπο ΕΝ60950 εφαρμόζεται στον εξοπλισμό πυρανίχνευσης και συναγερμού.  Τα περισσότερα συστήματα πυρανίχνευσης του εμπορίου, είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε ιδιαίτερα χαμηλή τάση (Extra Low Voltage) 24V και κατά συνέπεια δεν ισχύει η οδηγία LVD, με εξαίρεση τους πίνακες συναγερμού φωτιάς, τα ρελέ ή τα interfaces για λειτουργία σε ισχυρά ρεύματα και άλλα στοιχεία του εξοπλισμού που συνδέονται με την κεντρική τροφοδοσία όπως συστήματα για να κλείνουν πόρτες, αεραγωγούς καπνού κ.λ.π.

Construction Products Directive

Η οδηγία κατασκευής προϊόντων CDP (Construction Products Directive), σχετίζεται με τα κατασκευαστικά υλικά και τον εξοπλισμό που τοποθετούνται στη δομή του κτιρίου.  Ένα τμήμα της οδηγίας συνδέεται με την ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς και προδιαγράφει ότι όλος ο εξοπλισμός πυρανίχνευσης και συναγερμού πρέπει να πιστοποιείται από τρίτο μέρος, σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο.  Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό θα αποτελεί μέρος του ΕΝ54.  To 2011 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησε την οδηγία σε κανονισμό, με αριθμό 305/2011/ΕU (CPR).  Από το 2013 ο κανονισμός CPR είναι σε εφαρμογή και αποτελεί νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο στόχος της CPR είναι η άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για όλα τα προϊόντα που προορίζονται για «μόνιμη ενσωμάτωση σε κτίρια και έργα πολιτικών μηχανικών»

Το σήμα CE χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις οδηγίες EMC και LV.  Πλέον, ο κανονισμός CPR θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στον εξοπλισμό πυρανίχνευσης.  Το CE δεν έχει αναδρομική ισχύ και γενικά θα είναι σαφές με ποια οδηγία σχετίζεται η ένδειξη αυτή.  Τα υποχρεωτικά πρότυπα αποτελούν τμήμα του ΕΝ54 για τα συστήματα συναγερμού φωτιάς και πυρανίχνευσης.

Restriction of Hazardous Substunses

O στόχος της οδηγίας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών RoHS (Restriction of Hazardous Substunses), είναι η απαίτηση από τους κατασκευαστές να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ουσίες σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι οποίες είναι πιθανόν να ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

H ομάδα προτύπων του EN54

Aφορούν τη μελέτη και την απόδοση του εξοπλισμού που απαρτίζουν ένα σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού.  Κάθε τμήμα, σχετίζεται με διαφορετικά κομμάτια του εξοπλισμού.  Κάποια τμήματα των προτύπων έχουν επιλογές στις απαιτήσεις.  Αυτές, αφορούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που απαιτούνται σε κάποιες εφαρμογές, αλλά όχι σε όλες.  Για παράδειγμα, όλα τα όργανα ελέγχου και ενδείξεων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης φωτιάς , πρέπει να παρακολουθούν συγκεκριμένες λειτουργίες και πρέπει να έχουν δυνατότητα απενεργοποίησης.  Παρόλα αυτά, είναι προαιρετικό να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ή χρονοκαθυστέρηση στις εξόδους.  Τέτοια χαρακτηριστικά, είτε παρέχονται, είτε απαιτούνται στην εφαρμογή, αλλά σίγουρα πρέπει να είναι σύμφωνα με προδιαγεγραμμένα κριτήρια.  Επομένως, είναι απαραίτητο όταν προδιαγράφεται η συμμόρφωση προς το ΕΝ54, το σχετικό τμήμα να αναγνωρίζεται και να γίνεται αναφορά στο πρότυπο της εφαρμογής για να μπορούν να αναγνωρίζονται οι συγκεκριμένες επιλογές.  Για παράδειγμα, η πυροσβεστική υπηρεσία στην Αγγλία σχεδόν πάντα απαιτεί να ενσωματώνονται φάροι ζώνης στον εξοπλισμό που έχει η ζώνη για να δείχνουν τον συμβάν με μια ματιά.  Αυτή είναι μια επιλογή του ΕΝ54-2 και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες το απαιτούν.

Η συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν αποφασιστεί μια μελέτη πυρανίχνευσης, θεωρείται απαραίτητη.  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού δεν πληροί μόνο τις προϋποθέσεις των προτύπων αλλά τουλάχιστον και :

1.       Την αρμόδια αρχή για την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

2.       Τον ασφαλιστή της ιδιοκτησίας.

3.       Τον χρήστη του κτιρίου.

4.       Τον προτεινόμενο εργολάβο.

5.       Ειδικούς μηχανικούς πυρασφάλειας (αν κρίνεται αναγκαίο).

Εξαιτίας της περίπλοκης φύσης της νομοθεσίας και των προτύπων σχεδιασμού αναφορικά με την μελέτη ενός συστήματος πυρανίχνευσης, το παρόν άρθρο δεν αποτελεί οδηγό αλλά μια χρήσιμη πληροφορία η οποία τονίζει κάποια βασικά βήματα πριν αναλάβει κάποιος την μελέτη ενός συστήματος πυρανίχνευσης.

*Ο Αθανάσιος Κυριαζής είναι Μηχανικός Προδιαγραφών στην εταιρεία EATON Cooper Univel S.A.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

‘Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVs) είναι η έλλειψη υποδομών φόρτισής τους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς....

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας ως αρχή το φως που αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και αφορά τη σύλληψη, μελέτη κ...

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS

Οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που μπορεί να επιφέρουν σε κάποιες επιχειρήσεις οι βραχυχρόνιες διακοπές ή μεταβολές στην ποιότητα ισχύος, καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης πα...

Κλείσιμο [X]