Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑρχικήΕπικαιρότηταΠΟΣΕΗ: Προκήρυξη για τη θέση ενός υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης

ΠΟΣΕΗ: Προκήρυξη για τη θέση ενός υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) αποφάσισε στο ΔΣ της 26ης Μαΐου 2023, την προκήρυξη θέσης ενός υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης λόγω των αυξημένων αναγκών της Ομοσπονδίας.

Για το λόγο αυτό η ΠΟΣΕΗ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη θέση αυτή. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ καθώς και των Πανελληνίων μελών του ΣΕΤΕ».

Στα καθήκοντα του υπαλλήλου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

 1. Διεκπεραίωση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 2. Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων και οικονομικών στοιχείων της Ομοσπονδίας
 3. Τήρηση και ενημέρωση μητρώου Σωματείων- Μελών της Ομοσπονδίας
 4. Γραμματειακή υποστήριξη και επιμέλεια εγγράφων και Δελτίων Τύπου της Ομοσπονδίας
 5. Τεχνική υποστήριξη ενημερωτικών και εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων
 6. Υποστήριξη και εξυπηρέτηση Ηλεκτρολόγων μελών των Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας
 7. Διαρκής ενημέρωση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων της Ομοσπονδίας
 8. Υποστήριξη του Διοικητικού και Συνδικαλιστικού έργου της Ομοσπονδίας
 9. Συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού Ομοσπονδίας κατά το δυνατό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου II.

Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί σε κακούργημα ή πλημμέλημα από αυτά για τα οποία δεν παραγράφεται το αξιόποινο και δεν παύει η ποινική δίωξη (άρθρο 8 Ν. 4411/2016) και δε θα πρέπει να τους έχει επιβληθεί ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα προαναφερόμενα, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί και να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να τελούν σε δικαστική συμπαράσταση. Δε θα πρέπει να έχουν απολυθεί από θέση του ευρύτερου δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο στην υπαιτιότητα τους.

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν A’ B’ KAI Γ΄ βαθμό συγγένειας με μέλη του Δ.Σ και της ελεγκτικής επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Η καθώς και Α’ βαθμό συγγένειας με συναδέλφους ηλεκτρολόγους μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων της Π.Ο.Σ.Ε.Η

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου – ισότιμου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 1. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
 2. Επιστήμες επικοινωνίας
 3. Οικονομικών επιστημών
 4. Επιστήμες ψηφιακής και διαδικτυακής τεχνολογίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, θα συνεκτιμηθεί η επιπλέον ξένη γλώσσα.
 • Άριστη γνώση χρήσης κοινωνικών δικτύων, άρτια και αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ – MS OFFICE (word, excel, power point, outlook κ.λπ.).

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν τουλάχιστον ενός έτους συνολική εμπειρία σε θέση ανάλογη με το γνωστικό τους αντικείμενο στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση έλλειψης ταυτότητας)
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης
 4. Υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov.gr) πως όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται συνημμένα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν εις χείρας τους
 5. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 6. Αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας από τα οποία να προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια αυτής
 7. Αντίγραφο πτυχίου/ων ξένης γλώσσας ή πιστοποιητικού/ων γλωσσομάθειας
 8. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την άρτια γνώση Η/Υ
 9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών Σεμιναρίων και κατάρτισης (αν υπάρχουν).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Ε.Η.. Η επιτροπή θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους ή τους επικρατέστερους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

Για την επιλογή, λαμβάνονται υπόψη πέραν των προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, η τυχόν προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, η ευχέρεια και η άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία και η ταχύτητα στην διεκπεραίωση των διαδικασιών του γραφείου της Ομοσπονδίας.

Η τελική έγκριση της πρόσληψης θα γίνει από το ΔΣ της Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η. δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε θα υποβάλλει αίτηση για την παρούσα προκήρυξη και επιφυλάσσεται να λάβει ελεύθερα τις αποφάσεις της με αποκλειστικό γνώμονα και προκειμένου να διαφυλάξει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών της. Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων υποψηφίων που μετέχουν στην πρόσκληση για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση εις βάρος της Π.Ο.Σ.Ε.Η..

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30ή Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση poseh1953@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στα γραφεία της Π.Ο.Σ.Ε.Η. (Πλ. Ελευθερίας 2, 10553, Αθήνα).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Η. κ. Παυλόπουλο Αλέξιο (email: alexiosm@hotmail.com) και στον Γενικό Γραμματέα κ. Μαουσίδη Σεραφείμ (email: ggposeh21@gmail.com).

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Ε.Η., σε ΜΜΕ και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κλάδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ